Contracten

Een overzicht hiervan staat in onderstaand schema.

Belangrijkste aspecten per contract:

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Olivier en ASVZ dd. 2009: Visie, zorg, individueel plan, groepsplan, zorgteam, kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, financiële en administratieve aspecten, communicatie- en overlegstructuur, privacy, registratie en dossiervorming, plaatsing nieuwe bewoners, aanvang en beëindiging samenwerkingsovereenkomst, klachten, geschillen, bijzondere bepalingen en aansprakelijkheid;
 • Overeenkomst financiële aspecten bij samenwerkingsovereenkomst dd. 2009: Status overeenkomst, raamafspraken ureninzet, facturering en verantwoording, voor facturering en vergoeding in aanmerking komende uren, ziekteverzuim en personeelsinzet, indexering, gebruik gemeenschappelijke ruimte en personeelsruimte, klachten, geschillen, geheimhouding;
 • Addendum op Overeenkomst financiële aspecten dd. 2017: Afspraken betreffende de vaststelling van het jaarbedrag voor de te leveren zorg, de facturering, verantwoording van de kosten en inzicht in onderliggende stukken zoals inzet van uren en personele en materiële kosten, geldend vanaf 1 mei 2017.
 • Individuele Zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen bewoner en Stichting Olivier dd. 2009 en aanpassing 2016: Aard en omvang van de zorg en diensten, zorgfinanciering, kosten en betaling, informatieverstrekking, medewerking, privacy, registratie en dossiervorming, aanvang, duur en beëindiging van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, klachten, geschillen, aansprakelijkheid, verzekeringen
 • Huurovereenkomst tussen Woonstichting Leystromen (met rechtsvoorganger Stromenland) en Stichting Olivier dd. 2009
 • Bruikleenovereenkomst gemeenschapsruimte dd. 2010: Duur van de overeenkomst, bestemming en gebruik, kosten in verband met het gebruik, de staat van de ruimte, verplichtingen van bruiklener, aansprakelijkheid, beëindiging van de overeenkomst, het in gebreke zijn van bruiklener, boetebepaling.
 • Allonge op huurovereenkomst Olivier/Leystromen dd. 2017: Huurprijs in relatie tot belastbaar inkomen en zorgindicatie, verplichting van Olivier van uitvoering inkomenstoets en informatieverstrekking aan woonstichting Leystromen.
 • Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte tussen Stichting Olivier en bewoner dd. 2009: Het gehuurde, de bestemming van het gehuurde, de huurperiode en opzegging, huurprijs, algemene voorwaarden van woonstichting, veranderingen aan het gehuurde, strafbare activiteiten met betrekking tot de opiumwet
 • Overeenkomst gezamenlijke huishouding dd. 2009: Gezamenlijke inboedel, gezamenlijke kosten, aansprakelijkheid, verzekeringen, schade, aanvang, duur en beëindiging van de gezamenlijke huishouding, instappremie, onvoorziene zaken, klachten en geschillen.
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Olivier en Steunfonds Olivier dd. 2011 betreffende werkzaamheden in zeker jaar in aanvulling op de geleverde werkzaamheden van de door Stichting Olivier gecontracteerde zorgaanbieder;
 • Zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen ouders en Steunfonds Olivier dd. 2011
 • Intentieverklaring door ouders: Vanaf 2014 verklaren nieuwe ouders akkoord te gaan met de uitgangspunten van Olivier zoals verwoord in de notitie ‘Visie en organisatie’.

 

Status: documenten behandeld in Raad van Belanghebbenden en vastgesteld door bestuur Stichting.