Eigenheid van Olivier

Olivier is vanaf de oprichting in 2008 opgezet als een kleinschalig wooninitiatief voor een divers samengestelde groep bewoners met een beperking, onder regie van hun ouders/familieleden. Centrale doel is dat de bewoners goed in hun vel zitten met gevoel voor eigenwaarde. Olivier wil  dit bereiken door de benodigde professionele zorg en begeleiding op maat te bieden, in een beschermende woonomgeving. De bewoners moeten zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven leiden, midden in de samenleving. Olivier vat zorg dus breder op dan alleen bed-bad-brood: het sociale en emotionele functioneren van de bewoners en de omgang met elkaar vraagt ook aandacht. De hieronder genoemde uitgangspunten verschillen daarom van die van een institutionele zorgaanbieder en maken het mogelijk om maatwerk per bewoner te leveren en om de kwaliteit van leven te optimaliseren (zie ook notitie visie en organisatie).

Zeggenschap en regie

Het belangrijkste uitgangspunt is dat is gekozen voor collectieve regie: het bestuur van de Stichting Olivier bepaalt voor het collectief wat er gebeurt bij Olivier. Zo heeft het bestuur van de Stichting de mogelijkheid het contract met ASVZ op te zeggen, als de zorg niet wordt geleverd overeenkomstig de uitgangspunten/visie van Olivier, heeft zij een bindend advies bij de aanstelling van medewerkers/teamsamenstelling, en bij de keuze van een nieuwe bewoner.

De regie voor iedere bewoner apart ligt in de Zorgdriehoek: in overleg tussen de bewoner (autonomie), zijn/haar PBer (professionaliteit) en ouders/familie (loyaliteit/ervaringsdeskundigheid) wordt bepaald welke zorg en begeleiding nodig is.

Een goede samenwerking (communicatie, inleven in en luisteren naar elkaar) van alle betrokken deelnemers en op alle niveaus vormen de crux om dat doel te bereiken.

Onderlinge solidariteit

Olivier gaat uit van het solidariteitsprincipe: samen krijg je veel meer voor elkaar dan alleen en vele handen maken licht werk. Dat betekent dat we alle middelen, kennis en menskracht bij elkaar leggen om voor alle bewoners de beste zorg en begeleiding te organiseren. Zo wordt de zorg collectief ingekocht op basis van de gezamenlijk ingebrachte PGB’s; ook verzekeringen (behalve de zorgverzekeringen), huurlasten en de gemeenschappelijke huishouding worden gezamenlijk georganiseerd en bekostigd. Door deze collectieve aanpak zijn we per saldo goedkoper uit en kunnen we ook in lastige omstandigheden – bij b.v. ziekenhuisopname – elkaar helpen en opvangen. Kleine voor- en nadelen – zoals in de grootte of ligging van de appartementen, kleine en grote eters enz. –  vallen in het niet met de voordelen van de collectieve aanpak en worden dan ook niet apart verrekend.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Het bestuur van Stichting Olivier kan alleen goed functioneren als de bestuursleden het vertrouwen genieten van de deelnemers aan Olivier (ouders, later broers en zussen, en bewoners). Daarvoor hebben we vanaf de start van Olivier in 2008 een aantal werkgroepen ingesteld die bestuursbesluiten voorbereiden. Op die manier delen de ouders onderling de betrokkenheid en de collectieve verantwoordelijkheid voor Olivier. Het bestuur toetst de adviezen van de werkgroepen aan de visie van Olivier alvorens te besluiten. Het doen en laten van het bestuur wordt in de periodieke Familieraad besproken en belangrijke besluiten worden afgestemd met de Familieraad.

In situaties waarbij het bestuur snel besluiten moet nemen, is er vaak geen ruimte voor overleg in werkgroepen en Familieraad. Om de onderlinge solidariteit bij Olivier te waarborgen, zal het bestuur in die gevallen wel achteraf zijn stappen moeten verantwoorden. Dit gebeurt zo open mogelijk, tenzij privacy in het geding is.

De betrokkenheid en het dragen van verantwoordelijkheid van ouders en verwanten is niet vrijblijvend, ook niet vanwege de continuïteit van Olivier. Belangrijk daarbij zijn de betrokkenheid op elkaar en de bereidheid zorg en inzet voor het collectief te tonen, buiten het geven van aandacht aan het eigen kind (broer of zus). Het welslagen van Olivier ook in de toekomst is van deze factoren afhankelijk.

Inzet financiële middelen

De inkomsten van Olivier bestaan voornamelijk uit de PGB’s voor verblijf van de individuele bewoners. Dit maakt een ruimere inzet van financiële middelen mogelijk dan via ‘Zorg-in-Natura’ bij institutionele zorgaanbieders.  De bewoners betalen zelf de huur, de kosten van eten en drinken en overige privé uitgaven.

Uitgangspunt is verder een solide en zorgvuldig financieel beleid gekenmerkt door altijd ‘tering naar de nering te zetten’ zodat er ook in de toekomst voldoende buffer blijft om financiële tegenslagen op te kunnen vangen. Ook moeten we ons houden aan de regelgeving van het Zorgkantoor. Transparantie en gescheiden verantwoordelijkheid tussen het geven van betaalopdrachten en het betalen zelf, is daarbij ook van belang.

Meedoen in de samenleving

Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om zo volwaardig mogelijk mee te doen in de samenleving. Daarom zet Olivier zich daarvoor op verschillende manieren in. De bewoners van Olivier doen mee aan veel activiteiten in Moergestel, zoals de Carnavalsoptocht, deelname aan sportschool en sportclubs, muziek, Quispel, kunstexposities en avondvierdaagse. Ook hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, werk, hobby’s) doen zij zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Zo zijn bewoners actief in het verzorgingshuis in Moergestel en in de lokale horeca. Om de drie jaar nodigen we met een kleinschalig festival de gemeenschap van Moergestel uit. Via Oliviernieuws laten we ook de buitenwacht weten van alle sociale activiteiten. Met al die zaken versterken we de lokale contacten.

Olivier draagt verder bij aan kennisverwerving en belangenbehartiging voor mensen met een beperking en werkt daarbij samen met andere ouderinitiatieven en diverse landelijke organisaties. In de regio ondersteunen we vergelijkbare initiatieven met raad en daad, gestoeld op onze kennis en ervaring.

Zorgteam

Het werk voor een zorgteam is bij Olivier anders dan gebruikelijk. Zelf constateren de teamleden dat het meer vraagt van teamleden (o.m. wat betreft communicatie), maar dat je er ook meer voor terugkrijgt. Door de aanpak zoals hiervoor geschetst, is een team mogelijk met de volgende karakteristieken:

  • Medewerkers die vraaggericht en flexibel (rooster, extra inzet, 24 uurszorg e.d.) werken. Zij werken intensief samen met ouders/familie;
  • Bewuste keuze voor gastteam voor opvang en huishoudelijke taken zoals bereiding maaltijden, zodat begeleiders meer kunnen worden ingezet voor individuele begeleiding gericht op welzijn van de bewoners;
  • Het team wil graag tijd en energie stoppen in onderlinge kennisuitwisseling;
  • Er zijn meer PBers dan gebruikelijk, die ook beleidsmatige taken oppakken en actief meedenken en deelnemen aan activiteiten die de toekomstbestendigheid van Olivier moeten ondersteunen;
  • Meewerkend teamleider heeft beleidsmatige taken zoals overleg en afstemming werkzaamheden met bestuur, deelname in werkgroepen, Familieraad, etc.

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier na behandeling in Familieraad van 11 maart 2021