Financiële exploitatie Stichting Olivier

De belangrijkste uitgangspunten en afspraken over de exploitatie worden hieronder toegelicht. De 2 grootste uitgavenposten zijn de zorgkosten (te betalen aan zorgverlener ASVZ) en de huurkosten (te betalen aan Woonstichting Leystromen).

Zorginkomsten en -uitgaven:

  • Alle PGB-inkomsten worden besteed aan de zorg voor de bewoners, behalve een beperkt bedrag voor de exploitatiekosten (zoals accountantskosten, materiaalkosten, reservering voor (onvoorziene) collectieve uitgaven, risicodekking);
  • ASVZ stuurt per maand achteraf één factuur voor alle personeelskosten, inclusief 13% overhead en afkoop van ziektekosten à 5,2%. Stichting Olivier factureert maandelijks (achteraf) aan de bewoners (via de Sociale Verzekeringsbank) een vast maandbedrag voor de geleverde zorg;
  • Om de kosten van de zorg te bewaken maakt het bestuur aan het begin van elk kalenderjaar schriftelijk afspraken met ASVZ over de te leveren zorg en de daarop afgestemde personeelsbezetting en wat dat kost. Het bestuur weegt af of dit jaarbedrag haalbaar is op basis van de te verwachten inkomsten uit de PGB’s. ASVZ verplicht zich ertoe dat de kosten in dat jaar binnen het afgesproken bedrag blijven;
  • Bij iedere personeelswisseling worden nieuwe afspraken gemaakt over de teamformatie met de teamleider en teammanager van ASVZ. Dit gebeurt op basis van door ASVZ aan te leveren informatie over de financiële consequenties;
  • Elk kwartaal bespreekt het bestuur de urenverantwoording met de teamleider en de teammanager. Op die manier kunnen we nagaan of de afgesproken hoeveelheid zorg geleverd wordt en of de ingediende rekeningen kloppen;
  • De financiering van de zorg overdag voor de bewoners die niet naar dagbesteding gaan of geen werk hebben is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. Uitgangspunt blijft dat alle bewoners zoveel als zij kunnen naar activiteiten buitenshuis gaan, zodat zij hun blik verruimen en meedoen in de maatschappij. Vanaf de start van Olivier regelen de ouders de dagbesteding (voor de bewoners die hiervoor een indicatie hebben). Ondertussen heeft het zorgteam goede contacten met de locaties van de dagbesteding om de begeleiding van de bewoners te stroomlijnen. Daarnaast wordt door het bestuur – samen met bestuur van Goed Wonen – bezien hoe de dagbesteding in de toekomst geregeld kan worden, als ouders dat niet meer kunnen;
  • Aan bewoners die hun PGB-dagbesteding deels niet benutten voor activiteiten buitenshuis worden kosten voor zorg bij Olivier in rekening gebracht.

 

Huurinkomsten en -uitgaven;

  • met uitzondering van de servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimte ontvangt de Stichting de huur- en servicekosten terug van de bewoners; de bewoners betalen de huur uit eigen inkomsten. De hoogte van de huur en de servicekosten wordt jaarlijks bepaald door de Woonstichting, na overleg met de werkgroep Beheer.

 

Overige inkomsten en -uitgaven:

  • De Stichting ontvangt ook de kosten terug van de bewoners voor de WKO (warmte-koude opslag) en het gebruik van telefoon/internet/TV voorzieningen in hun appartementen.
  • De kosten van de maaltijden (levensonderhoud) worden aan de bewoners doorberekend en de bewoners betalen een eigen bijdrage voor de huishoudelijke verzorging; zie ook Financiële zaken individuele bewoners.

De werkgroep Financiën houdt toezicht op de financiële exploitatie van de Stichting.

Status: