Gedragscode vrijwilligers/bestuursleden Stichting en Vereniging Olivier

Inleiding

Veel grenzen in het (lichamelijk) contact tussen vrijwillig actieve bestuursleden van Stichting/Vereniging Olivier en bewoners van Olivier zijn niet eenduidig. Sommige bewoners hebben behoefte aan een aai over de bol als ze troost zoeken, anderen vinden het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle bewoners en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten met bewoners absoluut ontoelaatbaar zijn.

Daarom hebben wij als Stichting/Vereniging voor al onze (vrijwillige) bestuursleden (verder vrijwilligers genoemd) een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle betrokkenen, en
 • de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze organisatie wordt gevoerd.

Wij verwachten van alle vrijwilligers dat zij deze gedragscode ondertekenen. Hiermee verklaren zij de gedragscode te kennen en volgens de gedragscode te zullen handelen.

De gedragsregels

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bewoner zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de bewoner te bejegenen op een wijze die de bewoner in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de bewoner dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de bewoner.
 5. De vrijwilliger mag de bewoner niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger zal tijdens reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met bewoners en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 7. De vrijwilliger heeft de plicht de bewoner naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de bewoner is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met bewoners en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met bewoners wordt binnen Olivier verstaan: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding, en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het uitsluiten van bestuurswerkzaamheden voor Stichting/Vereniging Olivier en opname van persoonsgegevens in een centraal register. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met bewoners waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is  op (datum)  vastgesteld door het bestuur van Stichting/Vereniging Olivier.

Ondertekening vrijwilliger                              Ondertekening Bestuur Stichting/Vereniging

 

Status: Behandeld in Raad van Belanghebbenden/Familieraad van 27 juni 2019 en vastgesteld door bestuur Stichting Olivier