Huur appartementen

De Stichting Olivier huurt 12 appartementen van Woonstichting Leystromen. Met de Woonstichting is afgesproken dat voor de Gemeenschappelijke Ruimte geen huur hoeft te worden betaald. De bewoners van Olivier huren ieder een eigen appartement van de Stichting Olivier. Zij betalen allemaal dezelfde huur.

Waarom geen verschillende huren?

De appartementen zijn niet allemaal even groot. Sommige appartementen hebben een terras of balkon en andere niet. Toch betalen alle Olivierbewoners hetzelfde huurbedrag. Daar zijn de volgende drie argumenten voor.

  • Olivier gaat uit van het solidariteitsprincipe: samen krijg je meer voor elkaar dan alleen. We doen dat door alle middelen en menskracht bij elkaar te leggen. We bundelen kennis en werken zoveel mogelijk samen, want vele handen maken licht werk. Zorg, verzekeringen, voedsel en andere zaken kopen we collectief in. Kleine voor- en nadelen vallen zo in het niet vergeleken met de situatie die de bewoners thuis bij hun ouders gewend waren of met de situatie in een zorginstelling.
  • Met woonstichting Leystromen is in 2009 voor alle appartementen één huursom afgesproken die onder de huurtoeslaggrens ligt. Daardoor is voor iedereen de huur van het appartement betaalbaar. Dat sluit aan bij de maatschappelijke doelstelling van een woningcorporatie als Leystromen. Als we verschil in huren zouden invoeren, krijgen de bewoners met een lagere huur minder huurtoeslag. Met huurdifferentiatie schieten we dus niets op.
  • Het wordt bestuurlijk en administratief een stuk ingewikkelder als we hoge en lage huren in gaan voeren.

 

Hoe wordt de huur betaald?

De bewoners betalen de huur aan Olivier uit eigen middelen. Ze hebben allemaal inkomsten uit loon of van een uitkering (Wajong). De Belastingdienst bepaalt de huurtoeslag, afhankelijk van het inkomen. De werkgroep Beheer houdt hierover contact met de Belastingdienst.

Maandelijks betaalt Stichting Olivier de totale huursom voor alle appartementen aan de Woonstichting. Op verzoek van de Woonstichting is voor zekerstelling van de huurbetalingen een bankgarantie afgesloten bij de RABO bank.

Huur en zorg zijn onderling gekoppeld

De zorg voor de Olivierbewoners wordt bekostigd uit hun persoonsgebonden budgetten (pgb). De betalingen voor zorg en wonen komen dus uit aparte bronnen: dit heet gescheiden zorg en wonen. Maar dit betekent niet dat zorg en wonen bij Olivier los van elkaar staan.

Zo mag een bewoner de zorg in de woonvoorziening niet inhuren bij een andere zorgverlener dan die door Olivier is gekozen. De financiële haalbaarheid van Olivier rust op gezamenlijke inkoop van de zorg. Als die collectieve aanpak en solidariteit wegvallen, kan Olivier niet meer bestaan. Dit beginsel staat daarom ook in zowel de huur- als zorgcontracten. Overigens: ook de woonstichting kan niet zomaar iemand in een vrijkomend appartement plaatsen. Nieuwe bewoners krijgen de zorg zoals Olivier die heeft geregeld.

Status: instemming Raad van Belanghebbenden van februari 2008 punt 2 en maart 2009 punt 5.