Kwaliteit van de zorg

De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van medewerkers, die in dienst zijn van zorgverlener ASVZ. Vanaf de start van Olivier in 2009 is gekozen voor ASVZ uit Sliedrecht als zorgverlener. Het bestuur van Stichting Olivier (de zorgaanbieder van Olivier) overlegt éénmaal per kwartaal met ASVZ over o.m. de inzet van personeel en het dienstrooster. De visie van Olivier bepaalt samen met de protocollen van de zorgverlener de kwaliteit van de zorg.

De belangrijkste kwaliteitseisen van Olivier voor de zorg en begeleiding zijn de volgende:

  • de kwaliteit van bestaan van de individuele bewoners staat centraal. Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is maatwerk en moet, binnen de kaders van Olivier, aansluiten bij de individuele zorgbehoeften. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook zijn voor interpersoonlijke relaties, meedoen in de maatschappij, het recht op privacy en het voeren van eigen regie;
  • de zorg en begeleiding worden uitgevoerd door een professioneel team dat werkt volgens de kwaliteitseisen van een HKZ-gecertificeerde zorgverlener (HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector);
  • de begeleiding is gericht op het vinden van een goede balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en het bieden van regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Aandachtspunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van ‘groepsgeest’: elkaar verder helpen;
  • stimuleren van sociale interactie, niet alleen binnen de groep van Olivier, maar ook daarbuiten met de dorpsgemeenschap in Moergestel. Dit betekent dat er ook in het weekend en ’s avonds voldoende begeleiding moet zijn om (gezamenlijke) activiteiten van bewoners (in groepjes) zoveel mogelijk te stimuleren;
  • 24 uur/dag aanwezigheid van hulpverlener(s) is gegarandeerd. De begeleiding op de vrije dagen en opvang bij ziekte van bewoners moet goed geregeld zijn. Er is van 23 tot 7 uur een slapende wacht voor noodgevallen. Deze kan gealarmeerd worden door de bewoners zelf, maar ook door de uitluistercentrale van ASVZ in Udenhout, waarop een aantal bewoners is aangesloten. Waar mogelijk en relevant wordt ook domotica ingezet;
  • om dit alles te realiseren is er naast de professionele hulpverlening ook veel inzet nodig van ouders/verwanten en waar mogelijk worden hand- en spandiensten verricht door vrijwilligers;
  • Olivier heeft er nadrukkelijk voor gekozen om het zorgteam geen minutenregistratie bij te laten houden (geen stappentellers) omdat dit veel tijd en geld kost, waar de bewoners niet veel mee opschieten. De tijd kan beter aan de zorg en begeleiding worden besteed, temeer daar tijdregistratie niets zegt over de kwaliteit van de geboden zorg;
  • goede kwaliteit van zorg staat of valt met open communicatie door betrokken en eerlijk gesprekken aan te gaan binnen het zorgteam, tussen teamleden en bewoners, tussen teamleden en ouders, in de Zorgdriehoek tussen bewoner, ouders/wettelijke vertegenwoordiger en PBer, en tussen Olivier en ASVZ. Ouders zijn mede verantwoordelijk voor een goed werkklimaat voor het personeel: we willen de professionals niet voor de voeten lopen. Dat betekent dat ouders terughoudend moeten zijn in hun gedragingen en uitingen. Behalve dat tegenstrijdige adviezen storend kunnen zijn voor zowel team als bewoners, kost bemoeienis van ouders met de dagelijkse gang van zaken ook tijd en dus geld.

 

Status: De notitie ‘Olivier Visie en Organisatie’ is vastgesteld door het bestuur Stichting Olivier dd.  14 augustus 2015 en behandeld in de Raad van Belanghebbenden van 15 oktober 2015