Maatschappelijke participatie

Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de maatschappij. Daarom zet Olivier zich op verschillende manieren in om de participatie van mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen. Belangrijk uitgangspunt van ons wooninitiatief is immers dat onze bewoners zoveel als mogelijk volwaardig kunnen meedoen aan het gemeenschapsleven.

Vereniging Olivier heeft als een van de doelstellingen om de interactie met de lokale gemeenschap Moergestel te stimuleren. Zo neemt Vereniging Olivier deel aan activiteiten binnen de lokale gemeenschap en organiseert zij ook zelf activiteiten. In de nieuwsbrieven (Oliviernieuws) die Olivier binnen en ook ruim buiten de eigen kring verspreidt, doen we verslag van al onze sociale activiteiten.

De ouders van Olivier dragen daarom bij aan diverse maatschappelijke initiatieven die in de gemeente Oisterwijk en in de kern Moergestel worden ontwikkeld. Alle activiteiten zowel individueel als collectief, zoals de Carnavalsoptocht, deelname aan sportschool en sportclubs, muziek, Quispel, kunstexposities en avondvierdaagse, versterken die contacten en verdienen de ondersteuning van Olivier. Het is ondertussen ook  traditie dat we om de drie jaar met een kleinschalig festival de Moergestelse dorpsgemeenschap uitnodigen nader kennis te maken met Olivier. Ook onze gemeenschappelijke ruimte kan gebruikt worden voor in te passen activiteiten om het contact met andere dorpsbewoners makkelijker op gang te brengen.

Voor de Olivierbewoners wordt samen met ASVZ bekeken op welke manier zij hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)werk, hobby’s) zoveel mogelijk kunnen verrichten in de eigen omgeving. Bewoners zijn actief in het verzorgingshuis in Moergestel, in de lokale horeca en ze sporten bij de lokale sportschool.

Stichting Olivier is aangesloten bij de RPSW (Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen), het Platform Wooninitiatieven in Brabant (www.zorgbelang-brabant.nl) en is lid van Per Saldo, belangenbehartiger van PGB-houders (www.pgb.nl), specifiek voor Wooninitiatieven. Een aantal ouders is tevens lid van budgethoudersvereniging Naar Keuze (www.naar-keuze.nl).

Olivier draagt ook bij aan de kennisverwerving en belangenbehartiging voor mensen met een beperking en werkt daarbij samen met andere wooninitiatieven en landelijke organisaties. We ondersteunen vergelijkbare zorg- en wooninitiatieven in de regio en in den lande met raad en daad, gestoeld op onze kennis en ervaring. Zo adviseren we over de opzet van dit soort initiatieven, geven praktische ondersteuning en daadwerkelijke hulp, bijvoorbeeld bij fondsenwerving voor het inrichten van gemeenschappelijke ruimten, we laten regelmatig belangstellenden zien hoe ‘ons huis’ eruit ziet en we treden met presentaties naar buiten om onze expertise met anderen te delen.

Olivier heeft samen met andere partijen (Zorgbelang Brabant) onderzoek gedaan naar de consequenties van veranderende wet- en regelgeving op het gebied van werk en dagbesteding voor mensen met een beperking. De publicaties die daaruit voortvloeien worden breed gedeeld met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en met andere ouderinitiatieven.

De vragenlijsten die Olivier heeft ontwikkeld om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in wensen, behoeften en tevredenheid van de eigen bewoners en hun ouders worden daarnaast actief door het hele land beschikbaar gesteld van zusterinitiatieven en organisaties die zich richten op mensen met een beperking.

 

Status: De notitie ‘Olivier Visie en Organisatie’ is vastgesteld door het bestuur Stichting Olivier dd.  14 augustus 2015 en behandeld in de Raad van Belanghebbenden van 15 oktober 2015