Organisatie van de zorg bij Olivier

Olivier is een door ouders opgezet kleinschalig wooninitiatief. Voor de organisatie van dit initiatief  is een Stichting opgericht met als doel het goed regelen van de zorg en het wonen bij Olivier. Er wordt 24-uurszorg geleverd die wordt  gefinancierd  uit de PGB’s van alle bewoners tezamen. Alle bewoners vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Stichting Olivier is zorgaanbieder; de Stichting heeft individuele zorgovereenkomsten afgesloten met alle bewoners. Deze zorgovereenkomsten en de zorgbeschrijvingen die de basis van de geleverde zorg vormen, zijn door het Zorgkantoor goedgekeurd. Zorg en begeleiding worden collectief ingekocht bij een professionele zorgverlener. Dat is de HKZ-gecertificeerde Stichting ASVZ uit Sliedrecht. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

De zorg en begeleiding worden verleend door een vast team onder leiding van een meewerkende teamleider. Alle teamleden zijn in dienst van ASVZ. Elke bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider. Die PB’er is het teamlid dat de individuele zorgverlening voor de bewoner coördineert. De zorg vindt plaats op basis van een uitgebreid omschreven Individueel Zorgplan (IP). Het wordt samengesteld en jaarlijks geactualiseerd in overleg met de bewoner, ouders, de vaste orthopedagoog van ASVZ voor Olivier, de teamleider en de PB’er. De PB’er stelt het concept-IP op volgens de richtlijnen van ASVZ. In 2018 is er binnen het ASVZ-systeem Plancare2 een nieuw format voor dit IP doorgevoerd. Daarmee voldoet het IP ook aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), de nieuwe Europese privacywet.

Het bestuur van Stichting Olivier overlegt periodiek (eens per kwartaal, zo nodig vaker) met de teamleider en de zorgmanager van ASVZ. De verslagen van dit overleg worden teruggekoppeld naar alle ouders. Belangrijke zorgthema’s worden besproken met de teamleider,  en met alle ouders in de Familieraad.

De ouders zijn nauw betrokken, niet alleen als mantelzorger voor hun eigen kind, maar ook als vrijwilliger bij groepsactiviteiten. Ze draaien bovendien mee in het bestuur of in werkgroepen. De ouders (of familie) krijgen geen vergoeding voor hun inzet.

Argumenten om de zorg collectief in te kopen:

  • Meer zekerheid dat de zorgbehoefte van de bewoners steeds centraal staat, in plaats van wat de zorginstelling kan/wil bieden;
  • Ouders hebben via het bestuur van de Stichting mede zeggenschap over de inzet en (bij)scholing van personeel, het dienstrooster, aandacht voor speciale zorgthema’s etc.;
  • Deze aanpak maakt het mogelijk collectief toezicht te houden op de omvang en de kwaliteit van de geleverde zorg onder vergelijkbare randvoorwaarden. Dit is niet mogelijk als elke bewoner een individueel contract zou afsluiten;
  • Door collectieve inkoop van zorg krijgen alle bewoners meer zorg en aandacht dan op basis van een individuele zorgovereenkomst mogelijk zou zijn;
  • Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor maatwerk en betere kwaliteit van zorg. Het gaat dan niet alleen om de persoonlijke verzorging en begeleiding, maar ook om het welzijn en sociaal functioneren van de bewoners;
  • Kortom: door de zorg voor alle bewoners met elkaar in te kopen kunnen we als wooninitiatief op het niveau van Olivier zelf de regie voeren en zien we ook hoe de budgetten van de bewoners besteed worden;
  • Ten slotte: met de collectieve afspraken en overleg op bestuursniveau voorkomen we dat
   • een individuele bewoner het contract met Olivier als zorgaanbieder opzegt en zelf een andere zorgaanbieder of zorgverlener kiest. Dit zou als een splijtzwam binnen ons wooninitiatief uit kunnen pakken, met alle onrust voor de bewoners van dien.
   • een bewoner (of diens ouders) onevenredig veel aandacht van zorgteam vraagt. Teamleider is ervoor verantwoordelijk dat de aandacht voor bewoners in overeenstemming is met hun zorgbehoefte, op basis van de CIZ-indicaties.

 

Status: brief aan Zorgkantoor door bestuur opgesteld in overleg met aantal ouders in maart 2017.