Persoonsgebonden budgetten (PGB’s)

Het PGB is de voorziening waarmee de Olivierbewoners, afhankelijk van hun zorgbehoefte, hun zorgvoorzieningen kunnen betalen. Het PGB wordt toegekend door het Zorgkantoor in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).  Stichting Olivier treedt op als zorgaanbieder voor alle bewoners, zodat het totale zorgbudget optimaal wordt benut en Olivier een gezonde financiële basis heeft en duurzaam kan functioneren. Dat is de “winst” van het solidariteitsprincipe. Voor de verantwoording van de besteding van de PGB’s is een transparant beheer gebaseerd op heldere afspraken, belangrijk.

De belangrijkste afspraken staan hieronder genoemd:

  • De afspraak met alle ouders is dat het volledige PGB dat door het Zorgkantoor is toegekend, wordt besteed aan de zorg bij Olivier, met uitzondering van (een gedeelte van) het PGB voor dagbesteding en het PGB-vrij besteedbare bedrag (zie hieronder). Ouders/familie krijgen geen vergoeding voor geleverde zorg, wel zo nodig onkostenvergoeding, mits daarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt met de teamleider en het bestuur;
  • Jaarlijks wordt het vaste maandbedrag dat Olivier in rekening brengt voor de zorg geïndiceerd op basis van de PGB-toekenning voor het komende kalenderjaar. Hiertoe overleggen alle ouders, of bewindvoerder, de jaarlijkse PGB-beschikkingen van het Zorgkantoor aan twee ouders die de administratie begeleiden;
  • Voor de bewoners die ook PGB voor dagbesteding hebben, worden extra zorgkosten in rekening gebracht voor de dagen dat ze niet naar de dagactiviteiten gaan en dus zorg krijgen van team Olivier, binnen de ruimte die het dagbestedingsbudget toelaat. Wanneer de dagbesteding via een Zorg‑in‑Natura constructie is geregeld is het niet mogelijk om te verrekenen voor het aantal niet benutte dagdelen voor dagbesteding buitenshuis;
  • PGB-vrij besteedbaar bedrag: Alle bewoners/PGB-budgethouders mogen zelf beschikken over het door het Zorgkantoor vastgestelde vrij besteedbare bedrag. Dit is een klein deel van het PGB (1,5 %) dat niet aan de SVB of het Zorgkantoor verantwoord hoeft te worden. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan dit besteed worden aan bijvoorbeeld onkostenvergoeding aan een vrijwilliger voor het vervoer naar sportvereniging e.d. of een vakantieweek met begeleiding etc.
  • De PGB-budgethouders (dus de bewindvoerders of de bewoners zelf die niet onder bewind staan) zijn verantwoordelijk voor de PGB-administratie en de verantwoording naar het Zorgkantoor en de SVB;
  • Olivier besteedt de zorg voor het grootste deel uit aan ASVZ, maar regelt zelf een aantal aspecten van de ondersteuning die voor alle bewoners ook belangrijk zijn. Op deze manier kunnen we ruimte creëren voor extra zorgactiviteiten (sociaal-emotionele ondersteuning); (onvoorziene) collectieve uitgaven voor de exploitatie; administratie- en accountantskosten; onkosten voor de inzet van vrijwilligers; en reserves voor leegstand en onderhoud/vervanging. Ook kan Stichting Steunfonds bij Stichting Olivier 2x per jaar kosten in rekening brengen voor de ouderinzet, ter verantwoording van de voorziening continuïteit Olivier.

 

Status: