Regie

‘Olivier is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te kunnen voeren, los van bestaande zorginstellingen, maar in goede onderlinge samenwerking met professionals die worden ingehuurd. Door de goede samenwerking tussen ouders en professionele partijen krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart.’ (uit notitie ‘Visie en organisatie’ pagina 1).

Regie is iets anders dan uitvoering. Als we zeggen dat ouders regie voeren, bedoelen we dat ze beslissen over de zorg die hun kinderen bij Olivier krijgen. Maar de ouders doen zelf ook nog veel voor hun kinderen (‘uitvoering’). Die twee begrippen moeten goed uit elkaar gehouden worden. Als ouders terug moeten treden, komen zowel de regievoering als de uitvoeringstaken bij anderen te liggen: broers en zussen of wettelijke vertegenwoordigers.

Regie wordt op twee niveaus gevoerd: voor iedere bewoner apart en voor de hele groep. Ook de uitvoering heeft deze twee niveaus. Dat levert het volgende schema op:

Regie en uitvoering bij Olivier

Regie Uitvoering
Individuele bewoner

 

Olivier als geheel

 

 

De regie voor de zorg aan de individuele bewoner ligt bij de driehoek van bewoner, ouders en zorgteam (PB’er). In goed onderling overleg worden in de driehoek de beslissingen genomen. Het team heeft in de loop der jaren al veel meer regie gekregen. Die overgang is geleidelijk gegaan en zal zich in toekomst verder doorzetten. Daarvoor is open communicatie in de driehoek nodig. Het team weet veel van bewoners.

Bewoners moeten zich optimaal kunnen ontplooien, staat in de notitie ‘Visie en organisatie’: ‘Zij worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy én hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen.’

Structuur, het vertellen van een eenduidig verhaal, is belangrijk. Bij de meeste bewoners  zullen geen grote sprongen naar meer zelfstandigheid of zelfbepaling mogelijk zijn. Eerder wordt het bij enkele bewoners belangrijk te bevorderen dat ze dingen kunnen blijven doen en dat achteruitgang wordt opgevangen. Er moet wel steeds actief gezocht blijven worden naar voldoende werk of dagbesteding buiten de deur.

De regie op het niveau van Olivier als geheel ligt bij het bestuur van de Stichting. De  Familieraad, waarin alle ouders (later broers en zussen of familie) zitting hebben, adviseert het bestuur.

Het bestuur raadpleegt eerst de Familieraad voordat het jaarstukken vaststelt. Regie op het niveau van het wooninitiatief als geheel is net zo belangrijk als regie op het niveau van de bewoner. Als het eerste wegvalt, betekent dat ook het einde van het tweede. De regie op het niveau van de individuele bewoner moet passen binnen het door het bestuur vastgestelde beleid van Olivier.

Ouders doen ook veel uitvoerende werkzaamheden. Denk aan het regelen van vervoer, administratieve werkzaamheden, regelen van werk of dagbesteding. Doe-werk voor Olivier als geheel verrichten de ouders vooral in de verschillende werkgroepen en in de Vereniging voor sociale activiteiten.

Regie en uitvoering bij Olivier in een toekomst zonder ouders

De hoop is dat als de ouders wegvallen broers en zussen hun taak zullen overnemen. Maar de meesten van hen zijn nu nog druk met hun studie, baan of eigen gezin. Het is reëel om te verwachten dat broers en zussen anders vorm aan Olivier zullen gaan geven dan hun ouders. Ze zullen zich vooral richten op de zorg voor hun eigen broer of zus, met name in het contact met de PB’er binnen het team. Naar bestuurlijke taken binnen Olivier, maar ook voor uitvoeringstaken zal waarschijnlijk minder tijd en aandacht uitgaan.

Regie en uitvoering bij Olivier in een toekomst zonder ouders

Groen: overgenomen door broer of zus

Geel:   minder of niet overgenomen door broer of zus

Regie Uitvoering
Individuele bewoner

Olivier als geheel

 

De invulling van de regiefunctie op het niveau van de bewoners lijkt in de toekomst de minste problemen op te leveren. De PB’er heeft in de driehoek al veel regie gekregen en de regieoverdracht van ouders naar PB’er zal zich verder doorzetten. Als de ouders wegvallen in de driehoek, zullen de meeste bewoners broers of zussen klaar staan om dit deel van de rol van de ouders over te nemen. Als dat niet mogelijk is, zal een andere mantelzorger moeten worden gezocht.

Het overnemen van de regie op het niveau van Olivier als collectiviteit wordt wel als meer problematisch gezien. Op dit punt is actie nodig. De bestaansgrond onder Olivier als wooninitiatief valt anders weg.

Status: instemming Raad van Belanghebbenden 18 december 2017.