Stichting Olivier

Het doel van Stichting Olivier is volgens artikel 2 van de statuten: ‘Het voorzien in een goede huisvesting en zorgverlening van personen die daartoe zelf onvoldoende in staat zijn wegens lichamelijke dan wel verstandelijke beperkingen en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en alles zonder winstoogmerk.’

Waarom een stichting voor zorg en wonen?

Een stichting is kort gezegd een bestuur en een zak centen. Het bestuur is geen verantwoording verschuldigd aan leden, want een stichting kent geen leden. Er is een stichting in het leven geroepen en niet een vereniging omdat Olivier een zakelijke onderneming is. Als snel ingrijpen nodig is of als privacy van de bewoners in het geding is, is er geen tijd voor uitgebreide discussies waarbij instemming van de leden vereist is, zoals bij een vereniging.

Hoe opereert het bestuur van Stichting Olivier?

Het bestuur kan alleen goed functioneren als de bestuursleden het vertrouwen genieten van de deelnemers aan het project Olivier (ouders, later broers en zussen). Bij een collectief gedragen project moeten alle deelnemers steeds door één deur gaan. Daarom hebben we het volgende besloten.

Vanaf de start van Olivier in 2007 zijn er werkgroepen die bestuursbesluiten voorbereiden. Op die manier delen de ouders onderling de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor Olivier. Het is het project van alle betrokkenen. Het bestuur toetst vervolgens de resultaten van de werkgroepen aan de visie van Olivier en aan de resultaten van andere werkgroepen, zodat die resultaten niet haaks op elkaar komen te staan.

In de statuten van de Stichting is een Raad van Belanghebbenden – die sedert de Raad van Belanghebbenden van 27 juni 2019 Familieraad heet – opgenomen, die te vergelijken is met de ledenvergadering bij een vereniging. Formeel heeft de Familieraad/RvB bij de Stichting weinig te zeggen. Volgens artikel 9 lid van de statuten heeft de Familieraad/RvB immers geen beslissingsrecht. Maar we willen met z’n allen het beste voor de bewoners en dus is het praktijk dat het bestuur pas een besluit neemt als er in de Familieraad/RvB over gesproken is. Onderwerpen die daar aan bod komen, worden meestal ook voorbereid in werkgroepen.

Maar in situaties waarbij het bestuur snel besluiten moet nemen, is er vaak geen ruimte voor overleg in werkgroepen en Familieraad/RvB. Om de onderlinge solidariteit bij Olivier te waarborgen, zal het bestuur in die gevallen wel achteraf zijn stappen moeten verantwoorden. Dit gebeurt zo open mogelijk, tenzij privacy in het geding is.

Statuten van de Stichting Olivier

In de statuten is een Raad van Belanghebbenden (RvB) opgenomen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, van wie er één is aangewezen door de Vereniging. Voor een aantal besluiten moet het bestuur de RvB horen. Het aantal leden van de RvB per bewoner ligt niet vast, maar het bestuur kan in het huishoudelijk reglement van de Stichting het maximaal aantal belanghebbenden per bewoner vaststellen.

Belanghebbenden kunnen zelf een vergadering bijeenroepen (met een minimaal quotum), maar zij kunnen het bestuur niet wegsturen. Als de RvB meent dat het bestuur van de Stichting niet handelt volgens het doel van de Stichting, kunnen belanghebbenden wel naar de rechter stappen. Dit is wettelijk zo geregeld.

Bestuursleden hebben een zittingsduur van maximaal vier jaar en kunnen één maal worden herkozen. Om te voorkomen dat het hele bestuur tegelijkertijd aftreedt, is het verstandig een rooster van aftreden vast te stellen.

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Olivier

In het huishoudelijk reglement staan nadere regels en details over belangrijke onderwerpen. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet. Het Huishoudelijk Reglement van de Stichting is van 4 februari 2009.

Het reglement is door het bestuur van de stichting opgesteld en kan door haar worden aangevuld of gewijzigd. De Raad van Belanghebbenden heeft op 26 januari 2009 met het huishoudelijk reglement ingestemd. Het behandelt onderwerpen als bestuurstaken, de Raad van Belanghebbenden, werkgroepen of ad hoc commissies, vertrouwelijkheid van informatie, bewoners, nieuwe bewoners, toewijzing van appartementen, vertrek bewoners en geschillen. Een aantal onderwerpen is ondertussen verouderd.

Ook Stichting Olivier kent een Verklaring Omtrent het Gedrag als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

De Stichting Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17218509.

Status van de statuten: behandeld in de Bijeenkomst Olivier wooninitiatief van 26 november 2007 en in de eerste vergadering van de Raad van Belanghebbenden van 28 januari 2008 punt 5. De statuten zijn van 15 januari 2008.