Stichting Steunfonds Olivier

Doel van Stichting Steunfonds Olivier

De Stichting Steunfonds Olivier is in december 2008 opgericht. Dit Steunfonds  heeft volgens de statuten (artikel 2) ten doel: ‘het verrichten van al hetgeen dienstbaar is aan het realiseren van de doelstelling van de te Moergestel gevestigde Stichting Olivier, voor zover bekostiging daarvan door derden niet mogelijk is’. Vooral van belang is de dekking van de financiële risico’s. Deze kunnen te maken hebben met (tijdelijke) leegstand en daardoor wegvallen van PGB-inkomsten, onverwachte schommelingen in personeelskosten en tekorten als gevolg van beleidswijzigingen van de overheid in de financiering van de zorg. Op langere termijn is het bedoeld om de zorg op een goede manier voort te kunnen zetten. De reserves van het Steunfonds zijn onder meer opgebouwd uit schenkingen en donaties.

Statuten

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen. Bestuursleden hebben een zittingsduur van maximaal 4 jaar en kunnen 1 x worden herkozen. Ieder kalenderhalfjaar wordt ten minste één vergadering gehouden. Om te voorkomen dat het hele bestuur tegelijkertijd aftreedt, is het verstandig een rooster van aftreden vast te stellen.

Het bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen waarin wordt vastgelegd dat de penningmeester van Stichting Olivier bij voorkeur ook penningmeester is van het Steunfonds. Tevens wordt opgenomen dat externen in het bestuur in de minderheid blijven.

De Stichting Steunfonds Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17239058.

Ook Stichting Steunfonds Olivier kent een Verklaring Omtrent het Gedrag als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

Beleidsnota’s

Het bestuur heeft in overleg met de werkgroep Financiën twee notities opgesteld om haar doen en laten vast te leggen:

  • Plan van aanpak Stichting Steunfonds Olivier. Hierin wordt het doel ten behoeve van  de continuïteit van Olivier, fondsenwerving, beleid en organisatie beschreven;
  • Notitie vermogensbeheer. Hierin worden de uitgangspunten voor het vermogensbeheer beschreven.

Verzoek om financiële steun van Stichting of Vereniging Olivier

Zoals beschreven in het Plan van Aanpak kan het bestuur van Stichting Olivier een beroep doen op Steunfonds Olivier voor financiële steun. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van een motivatie en onderbouwing. Het is niet zo dat Stichting Steunfonds Olivier een verzoek om steun zomaar inwilligt. Stichting Olivier zal moeten aantonen dat zij alles in het werk gesteld heeft om haar problematiek eerst zelf op te lossen. Natuurlijk kan er sprake zijn van overmacht, maar daar is het Steunfonds juist voor bedoeld.

In september 2018 heeft het bestuur van Stichting Steunfonds besloten dat ook de Vereniging Olivier een beroep kan doen op het Steunfonds. Het Steunfonds heeft hiertoe een bedrag gereserveerd voor bijzondere maatschappelijke activiteiten in het kader van Vereniging Olivier. Bij de beoordeling van een verzoek om financiële steun volgt het bestuur van Stichting Steunfonds dezelfde beleidslijn als hierboven beschreven.

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Steunfonds Olivier dd september 2018  op advies van de werkgroep Financiën dd. september 2018

Het eerste bestuur heeft de statuten op 24 december 2008 ondertekend.

Notitie vermogensbeheer is na advisering door uitgebreide Financiële commissie vastgesteld door bestuur Stichting Steunfonds dd. 19 december 2016