Stuurgroep Toekomst

De Stuurgroep Toekomst van Olivier heeft als taak om Olivier beter op de toekomst voor te bereiden.

Voorloper van de Stuurgroep was de werkgroep Toekomstbestendigheid of ‘Olivier for ever’ die als taak had risico’s van Olivier te inventariseren en een aanpak te bedenken om de te verwachten problemen te tackelen. De achterliggende gedachte is dat bewoners en hun ouders ouder worden. Er komt een tijd dat ouders niet meer zoveel kunnen bijspringen. Broers, zussen en familie zijn zeker bereid om op termijn het stokje over te nemen, maar we moeten ons realiseren dat het dan anders – en ook minder intensief – zal gaan dan wat de bewoners nu gewend zijn. Daarom moeten we nú investeren in de toekomst van de bewoners, ze kunnen nu nog groeien naar meer zelfstandigheid zodat ze zich later beter kunnen redden, samen met hun begeleiders. Als we dit nu niet goed regelen, lukt het later niet meer.

In het navolgende komen de volgende punten aan de orde:

 • Voorstellen werkgroep ‘Olivier for ever’
 • Opdracht Stuurgroep Olivier en activiteiten tot nog toe
 • Aan te pakken onderwerpen

 

De werkgroep ‘Olivier for ever’ (Toekomstbestendigheid)

De werkgroep heeft eerst de risico’s geïnventariseerd die voor Olivier te verwachten zijn en vervolgens wat een eerste aanpak kan zijn om ook in de toekomst goede zorg voor onze bewoners te kunnen blijven garanderen. De in het werkplan ‘Olivier for ever’ beschreven risico’s zijn:

 • Minder draagvlak voor een gezamenlijke aanpak
 • Te weinig of kwalitatief onvoldoende zorg of begeleiding
 • Te weinig zinvolle dagbesteding of werk
 • Financieel tekort
 • Bestuurlijke organisatie niet goed geregeld
 • Zorg en financiën voor de individuele bewoners niet goed geregeld

 

De activiteiten zijn benoemd voor de korte termijn (binnen 1-2 jaar) en voor later (binnen 5 jaar). Als activiteiten voor de korte termijn worden in het werkplan genoemd:

 • Cruciaal voor Olivier is het draagvlak voor de gezamenlijke aanpak en de onderlinge solidariteit. Geconstateerd wordt dat het vastleggen van ons collectief geheugen en dit regelmatig breed te bespreken (in Familieraad én team) belangrijk is, zodat iedereen weet hoe bepaalde zaken geregeld zijn en waarom;
 • Geconstateerd wordt ook, dat vragen en discussiepunten op het terrein van de zorg blijven ‘hangen’ zoals 24-uurszorg en indeling zorgtaken over noodzakelijk-nuttig-leuk. Bovendien kunnen we verwachten dat in de toekomst meer zorgthema’s naar boven komen (zorgbehoefte kan veranderen, financiering van de zorg kan in geding komen en hoe maken we dan de juiste keuzes etc.). Voorstel is om enkele keren per jaar rondom een bepaald kernthema (te besluiten in Familieraad) een discussiebijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomsten moeten goed worden voorbereid door een themagroep;
 • Verschuiving van de regie naar de PBers;
 • Veranderende rol PBers en een daarop gericht opleidingsplan;
 • Gemeenschappelijke jobcoach aanstellen;
 • Themabijeenkomst wat er voor de toekomst geregeld moet zijn t.a.v. testament, mentorschap en bewindvoering.

 

Opdracht Stuurgroep Olivier en activiteiten tot nog toe

De stuurgroep Olivier heeft van het bestuur van Stichting Olivier de opdracht gekregen om dit plan met activiteiten in de komende jaren uit te voeren. Uitgangspunt daarbij is om door een gezamenlijke aanpak overeenstemming te bereiken in themagroepen van ouders, teamleden, en broers en zussen. De Stuurgroep stelt per onderwerp een opdracht samen in overleg met de themagroep. De themagroep rondt het onderwerp in ca. een half jaar af. Het resultaat wordt besproken in de Familieraad. Het bestuur van de Stichting stelt ten slotte e.e.a. vast.

Sedert de instelling van de Stuurgroep zijn de volgende acties uitgevoerd:

 • In de Olipedia op de website staan momenteel ca 50 onderwerpen beschreven waarover in de afgelopen 10 jaar afspraken zijn gemaakt. Alle onderwerpen zijn nogmaals besproken in de Familieraad en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Olivier, resp. bestuur Stichting Steunfonds.
 • Er zijn themagroepen geweest over:
  • Social media: follow-up gebeurt door team;
  • Regie: zie Olipedia;
  • Noodzakelijk-nuttig-leuk: opstap voor vervolg om te komen tot taakverdeling tussen team en broers/zussen/familienetwerk;
  • Olivier 2025: levert nuttige informatie op over noodzakelijke begeleiding van bewoners en verdeling daarvan in de toekomst. Moet worden uitgediept;
  • Nalatenschap: geeft ouders nuttige informatie over testamenten (executeur) en levenstestamenten (gevolmachtigde), bewindvoering en mentorschap. Voorstel om in IP oid contactinfo van de desbetreffende actors op te nemen.

 

Aan te pakken onderwerpen

In het voorgaande staan al een aantal op te pakken activiteiten.

 • Opstellen zorgtestament in zorgdriehoek. Daarbij alvast een idee ontwikkelen hoe de zorg er in de toekomst uit kan gaan zien inclusief de verdeling over team en familie/netwerk. Starten met een paar ‘voorlopers’;
 • Bestuur Stichting maakt concept hoe de invulling van collectieve taken er uit kan gaan zien;
 • Enquête opstellen voor broers en zussen naar inzet en interesse;
 • Betrekken (van broers en zussen bij Olivier: organiseren van (al bestaande) activiteiten, met broer/zus IP gesprek voeren, broers/zussendag, administratie voor broer/zus overnemen, betrekken bij thema/werkgroep of Familieraad e.d.. Aandachtspunt is, dat broers en zussen elkaar beter leren kennen, wat noodzakelijk is voor toekomstige samenwerking. Zij hebben nog onvoldoende beeld wat de (collectieve) zorg en activiteiten bij Olivier inhouden;
 • Beter betrekken Team bij toekomstbestendigheid Olivier;
 • Actualiseren lijst ‘Wie (van team en van ouders) doet wat bij Olivier’.

 

Status: stand van zaken dd. mei 2019