Vereniging Olivier

Doel van de Vereniging Olivier

Vereniging Olivier activeert interne activiteiten en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers. Mensen met een beperking wordt het niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de maatschappij. Vooral daarom zet de Vereniging Olivier zich op verschillende manieren in om de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij te bevorderen.

Voor de Olivierbewoners wordt samen met ASVZ bekeken op welke manier zij hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)activiteiten en hobby’s zoveel mogelijk kunnen verrichten in de eigen omgeving. Bewoners zijn zo actief in het verzorgingstehuis, doen mee aan avondvierdaagse, tentoonstellingen, dorpskwis en WiekentKunst, en ze sporten bij de lokale sportschool. De ouders van Olivier dragen constructief bij aan het dorpsgebeuren. In samenwerking met diverse organisaties en partijen wordt met regelmaat een open dag georganiseerd om de verbondenheid te vergroten.

Olivier heeft verder contact met diverse organisaties en initiatieven zoals Per Saldo, Wooninitiatieven Breda, Naar Keuze e.d. in heel Nederland. Daarbij ondersteunt zij in woord en daad nieuwe initiatieven in het domein van zorg en wonen door het delen van verworven kennis en expertise. Het kan daarbij gaan om beleidsontwikkelingen op het terrein van gehandicaptenzorg, veranderingen in de wetgeving waar wooninitiatieven mee te maken krijgen, praktische hulp bij het verwerven van sponsorgelden, adviezen bij het opstellen van een exploitatieplan of contracten met een zorgaanbieder of wooncorporatie.

Statuten

De Vereniging Olivier heeft leden die het bestuur benoemen. Leden kunnen zijn ouders, broers, zussen en hun kinderen. In 2008 vielen lidmaatschap van de Vereniging en lidmaatschap van de Raad van Belanghebbenden praktisch samen, maar in de toekomst zal dat veranderen. Leden van de Vereniging betalen contributie. De hoogte daarvan wordt door de leden van de Vereniging bepaald. Het bestuur bestaat minimaal uit 3, maximaal uit 7 leden. Het bestuur van de Vereniging mag zich niet voor derden borg stellen, mag ook geen panden kopen etc. Een algemene ledenvergadering moeten minstens 1 x per jaar plaatsvinden of zo vaak als 1/10 deel van de leden dat wenst. Om te voorkomen dat het hele bestuur tegelijkertijd aftreedt, is het verstandig een rooster van aftreden vast te stellen.
De Vereniging heeft (nog) geen huishoudelijk reglement.

ANBI status

De Vereniging Olivier heeft de ANBI status: Algemeen Nut Bevorderende Instelling waardoor een gift aftrekbaar is van de belasting. Een ANBI instelling zet zich voor minstens 90 % in voor het algemeen belang (zie onder ‘doel Vereniging’), heeft geen winstoogmerk, de bij de instelling betrokken mensen voldoen aan integriteitseisen, het eigen vermogen mag niet meer zijn dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling, de instelling heeft een actueel beleidsplan.

De Vereniging Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17219137.
Ook Vereniging Olivier kent een Verklaring Omtrent het Gedrag als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

Status:

  • Behandeld in de Bijeenkomst Olivier wooninitiatief van 26 november 2007 en in de eerste vergadering van de Raad van Belanghebbenden van 28 januari 2008 punt 5.
  • De statuten zijn van 15 januari 2008.
  • Deze tekst voor de Olipedia is door bestuur vereniging begin 2019 akkoord verklaard.