Speciale zorgkosten

Speciale zorgkosten (d.w.z. kosten die buiten de overeengekomen zorg en begeleiding op basis van het PGB vallen) bestaan uit materiële zorgkosten zoals hulpmiddelen, verband- of incontinentie materiaal, en uit personele zorgkosten.

Voor materiële zorgkosten zijn de regels van toepassing die voor elke Nederlander gelden. Vergoedingen vinden plaats via de zorgkostenverzekering en voor buitengewone kosten is de mogelijkheid gebruik te maken van ‘Uitgaven specifieke zorgkosten’ aftrekbaar bij de belastingaangifte van de Olivier bewoner. De overige kosten komen voor rekening van de desbetreffende persoon. Het PGB budget voorziet niet in dekking van deze materiële kosten.

Personele zorgkosten kunnen tijdelijk zijn of blijvend. Voor tijdelijke kosten komen de regelingen erop neer, dat we het met de bestaande indicaties moeten oplossen, zoals b.v. bij een ziekenhuisopname. Bij blijvende extra zorg  zal de indicatie zo mogelijk verhoogd moeten worden. Het kan zijn dat in dat geval ook bekeken moeten worden of de zwaardere zorg nog door Olivier geleverd kan worden. Zie ‘Vertrek van een bewoner’.

Status: voor materiële kosten: bestaande algemene regelgeving, voor personele zorgkosten zie ‘Ziekenhuisopname’ en ‘Vertrek van een bewoner’.