Vermogensbeheer

Olivier heeft in de loop van haar bestaan een reservevermogen opgebouwd uit o.m. schenkingen en donaties. Bij Stichting Steunfonds Olivier is een voorziening continuïteit Olivier ondergebracht. Daarnaast heeft het Steunfonds een voorziening voor maatschappelijke activiteiten (in het kader van Vereniging Olivier).

De Stichting Olivier heeft een voorziening voor herinrichting (om de inboedel te kunnen vervangen als die versleten is) en een beperkte voorziening voor zorg/wonen.

Deze voorzieningen bij Stichting en Steunfonds zijn noodzakelijk gezien de verplichtingen en risico’s in de toekomst. Het spreekt vanzelf dat deze voorzieningen zorgvuldig beheerd moeten worden. In juni 2016 heeft de werkgroep Financiën, uitgebreid met een aantal ouders die zich hiervoor hadden aangemeld, de uitgangspunten voor het vermogensbeheer geformuleerd. 

Uitgangspunten voor vermogensbeheer:

  • Op peil houden van de waarde van het vermogen en geen direct winstoogmerk;
  • Spreiding risico’s: dus verschillende banken en financiële producten;
  • Producten die weinig beheer en ingrijpen vergen, met lage beheerskosten, maar die ook duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn;
  • Producten met een laag risico (defensief);
  • Op een beperkt en overzichtelijk aantal bankrekeningen;
  • Per bank maximaal ca € 100.000 op (spaar)rekeningen (in verband met de Garantieregeling Banken).

Op basis van deze uitgangspunten en adviezen van enkele deskundigen is in najaar 2016 een concreet plan vermogensbeheer opgesteld dat nogmaals is voorgelegd aan de uitgebreide werkgroep Financiën. Na instemming met dit plan is het voorstel uitgevoerd door beide besturen. Het reservevermogen van Stichting Olivier is verspreid over 2 banken.

Bij het Steunfonds is het vermogen verspreid over 3 banken, waarvan een deel is vastgelegd in een laag-risico beleggingsportefeuille.

Vervolgafspraken:

  • De werkgroep Financiën bespreekt ten minste 2x per jaar de kwartaalrapportages van de lopende spaarrekeningen en beleggingen, en adviseert de besturen over eventueel gewenste aanpassingen;
  • Bestuur Steunfonds bespreekt ten minste 1x per jaar met de Rabobank over de waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille, en over eventuele afwijkingen t.o.v. het afgesproken risicoprofiel en de gewenste aanpassingen. Het bestuur vraagt over de conclusies van dit overleg advies aan de werkgroep Financiën.

 

Status: de uitgangspunten en afspraken over het beheer van het vermogen zijn goedgekeurd door het bestuur van Stichting Olivier op 14 november 2016 en door het bestuur van Stichting Steunfonds Olivier op 19 december 2016 op advies van de werkgroep Financiën.