Vertrek van een bewoner

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewoner bij Olivier vertrekt. Hij of zij wil zelf weg. De zorg die nodig is, kan Olivier niet meer leveren. Er is een financiële aanleiding. Of de bewoner houdt zich niet aan de contractuele verplichtingen en normen van goed fatsoen, wat ten koste van de andere bewoners gaat.

Vertrek op eigen verzoek

Een bewoner kan op eigen verzoek bij Olivier vertrekken. Bijvoorbeeld omdat een andere woon- en zorgomgeving passender is of de bewoner voortaan op eigen benen kan staan.

Veranderde zorgbehoefte

De zorgbehoefte van een bewoner kan veranderen, medisch maar ook mentaal. Als Olivier daar niet aan tegemoet kan komen, is dat voor iedereen heel pijnlijk. Er komt immers een eind aan een relatie, al heeft die kort of lang geduurd. We zetten alle kennis en mogelijkheden in om de beste keuzes voor de betrokken bewoner te maken, ook al kost dat tijd, inzet of geld.

PGB bijdrage

De zorgbudgetten van de bewoners leggen de financiële basis onder Olivier. Dat volgt uit artikel 7.1 van het zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner. Alleen als inkomsten en uitgaven in balans zijn, kan Olivier verantwoorde zorg leveren.

Hoeveel zorg iemand nodig heeft, bepaalt het CIZ. Die indicatie wordt door het Zorgkantoor omgezet in een pgb, kort voor persoonsgebonden budget. Als er een nieuwe bewoner komt, moet een afweging worden gemaakt. Is zijn of haar pgb voldoende voor Olivier om de zorg ook echt te kunnen leveren?

Van zittende bewoners kan het pgb door nieuw overheidsbeleid ook veranderen. Het is mogelijk dat de Stichting Olivier daardoor niet langer in staat is verantwoorde zorg te leveren. Het bestuur vraagt dan advies aan de teamleider en andere deskundigen van de zorgverlener. Zij gaan na of de bewoner nog past binnen de groep. We willen zorg op maat kunnen leveren en de differentiatie in zorgbehoefte van de groep handhaven, maar blijft dat dan nog wel mogelijk? Misschien moeten extra maatregelen worden getroffen, maar is dat financieel wel op te brengen? Een lastige afweging dus.

Het zich niet houden aan contractuele verplichtingen en normen van goed fatsoen

Wat als een bewoner zich niet houdt aan gemaakte afspraken, zoals die ook in contracten zijn vastgelegd? Artikel 7.5 van het zorgcontract zegt dan dat de bewoner zal moeten vertrekken. We willen immers niet dat het woongenot van andere bewoners of hun zorg daarvan te lijden heeft.

Stichting Olivier is bevoegd de zorgovereenkomst met de bewoner te ontbinden als daartoe ‘gewichtige redenen’ aanwezig zijn. Dat kan zijn: wanbetaling; (ernstig) grensoverschrijdend gedrag van de bewoner en/of diens vertegenwoordiger of van familie of bezoekers van de bewoner (zoals agressie, intimidatie, diefstal, vernieling); het stelselmatig niet openstellen voor of verlenen van medewerking aan begeleiding; frequente of langdurige afwezigheid; het stelselmatig weigeren van iedere medewerking; ernstige meningsverschillen over de zorg en de begeleiding waardoor de vertrouwensband onherstelbaar is beschadigd (zie ook paragraaf 8 uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen zorgaanbieder en Stichting Olivier, zie contracten).

De (partiële) ontbinding kan zonder tussenkomst van de rechter plaatsvinden bij aangetekend schrijven. Daartoe moet het bestuur eerst het voornemen tot ontbinding per aangetekende brief uit de doeken doen. Daarbij moet een redelijke termijn worden gegeven, om de bewoner de kans te geven de grond voor ontbinding van de overeenkomst met Olivier weg te nemen.

Formele afspraken bij al dan niet gedwongen vertrek van een bewoner zijn:

  • Stichting Olivier ontbindt de zorgovereenkomst met een bewoner per aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden;
  • Het kan zijn dat binnen deze termijn van 6 maanden de zorgovereenkomst al eindigt doordat de huur is opgezegd en de bewoner zijn of haar appartement al heeft verlaten. De bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger moet het in de zorgovereenkomst vastgestelde maandbedrag aan Stichting Olivier wel doorbetalen. Dat geldt voor de nog resterende periode tussen de datum waarop de huur eindigt en de datum waarop de zorgovereenkomst kan worden beëindigd, met inachtneming van de 6 maanden opzegtermijn. Door deze bepaling komt de noodzakelijke zorg- en dienstverlening aan de andere bewoners niet in gevaar;
  • Hoe eerder partijen elkaar over het vertrek informeren, des te makkelijker wordt een oplossing zonder onnodige kosten voor beide partijen;
  • Bij een gedwongen vertrek door een verandering in de zorgbehoefte of bekostiging (artikel 7.1. zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner), is er sprake van een inspanningsverplichting voor het bestuur van de Stichting Olivier. Het bestuur helpt in dat geval in redelijkheid hem of haar bij het zoeken naar een andere, geschikte woonplek. Deze inspanningsverplichting geldt niet als de bewoner vrijwillig vertrekt of als de bewoner zich niet aan afspraken heeft gehouden (artikel 7.5. van zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner);
  • Bij vertrek heeft de vertrekkende partij geen recht op teruggave van instappremie, vergoeding voor inrichting of reserves van Olivier.

 

Status: bronnen: de Financiële Nota is door alle ouders op 29 juni 2009 ondertekend. De zorgcontracten zijn in december 2009 ondertekend. Het zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner is na herziening in 2015 in februari 2016 ondertekend  na behandeling in de Raad van Belanghebbenden.