Visie en organisatie

De visie op en organisatie van het ouderinitiatief Olivier is steeds in ontwikkeling. In de loop van de tijd zijn er verschillende notitie’s over geschreven die her en der genoemd worden.  Achtereenvolgens gaat het om de volgende notitie’s:

 • de ‘visie op zorg en wonen van Ouderinitiatief’ van 2007;
 • de Financiële nota van 2009;
 • de notitie ‘Visie en organisatie’ van 2015;
 • de Olipedia gestart in 2018;
 • de notitie ‘Visie en organisatie’ van 2018.

De eerste visie van Olivier stamt van begin 2007: ‘Visie op zorg en wonen van Ouderinitiatief Olivier’. Die visie van 2 pagina’s had als doel om de ideeën van de toenmalige deelnemers aan Olivier om te smeden tot een eenheid. Dat beeld is daarna gebruikt om Olivier verder op te bouwen. De onderwerpen van deze visie zijn:

 • het bieden van een beschermende woonomgeving met een huiselijke sfeer, waarin bewoners gelukkig kunnen zijn;
 • uitgangspunten waar de woonvorm aan moet voldoen om op den duur zelfvoorzienend te zijn;
 • uitgangspunten voor de keuze van bewoners waaronder een gedifferentieerde samenstelling van de groep bewoners;
 • de keuze voor het soort woning en de woonomgeving in de streek globaal ten zuiden van Tilburg;
 • de wensen voor het zorgaanbod en begeleiding door een klein team ‘met hart voor de zaak’;
 • de organisatie en de vorm van regie, ook nadat ouders zelf daartoe niet meer in staat zijn.

Status: vastgesteld op 15 januari 2007 in de voorloper van de Raad van Belanghebbenden, vanaf 27 juni 2019 Familieraad.

 

Bij de verdere uitwerking van het project Olivier zijn de vervolgafspraken en de financiële vertaling daarvan beschreven in de interne ‘Financiële Nota’ van juli 2009.  Deze notitie had als doel om een overzicht te krijgen van de jaarlijkse kosten van Olivier, de bijbehorende financieringsstromen en de uitgangspunten die dat mogelijk maken. Tot die uitgangspunten behoren contracten, afspraken met ouders over de financiën en PGB bijdragen. Geconstateerd wordt in paragraaf 2, dat deze nota niet vrijblijvend is. Daarom hebben alle ouders en de niet onder bewind staande bewoners deze nota in de zomer van 2009 voor akkoord ondertekend.

Status: vastgesteld door Raad van Belanghebbenden op 29 juni 2009 agendapunt 4.

Olivier kreeg steeds vaster vorm. De visie van 2007 met de (financiële) uitwerking van 2009 had een veel concreter vertaling gekregen. Overigens bleken veel uitgangspunten in beide stukken hun waarde te hebben behouden. Ook was er behoefte aan een notitie waarmee we de Olivier organisatie aan buitenstaanders duidelijk kunnen presenteren. Dat heeft er al met al toe geleid dat in 2015 de notitie ‘Olivier, visie en organisatie’ is geschreven om de Olivier organisatie en uitgangspunten duidelijk te formuleren. Daarom ook wordt deze notitie sedert 2015 door nieuwe bewoners en hun ouders ondertekend voor akkoord, dat zij instemmen met alle uitgangspunten van Olivier.

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 14 augustus 2015, behandeling en bijstelling in Raad van Belanghebbenden van 15 oktober 2015

In 2017 heeft de Stuurgroep ‘Toekomst’ een begin gemaakt met het systematisch op een rij zetten van de afspraken, uitgangspunten en achtergronden die in de loop van al die jaren voor Olivier zijn gemaakt. Al deze bouwstenen worden op de interne website van Olivier geplaatst onder de naam Olipedia. Deze Olipedia is daarmee een uitwerking van de notitie ‘Olivier Visie en Organisatie’. In de Olipedia zijn ook de actuele afspraken uit de Financiële Nota weergegeven.

In 2023 is de notitie Olivier Visie en Organisatie uit 2015 is geactualiseerd. De uitgangspunten zijn hetzelfde gebleven, wetgeving en voortschrijdend inzicht rechtvaardigen deze aanpassing.

Olivier, visie en organisatie, 2023

Status: vastgesteld door de Familieraad op 7 september 2023.

Documenten die als bijlagen vermeld worden in de notitie visie en organisatie 2023:
3. Afspraken bij vertrek en bij de komst van een nieuwe bewoner
 3.1. Verhuisprotocol
 3.2. Profielschets nieuwe bewoner
 3.3. Intentieverklaring