Werkgroep Beheer

Werkgroep Beheer onderhoudt de contacten en afspraken met Woonstichting Leystromen over huur, servicekosten en WKO, stemt zaken af met betrekking tot het beheer van het gebouw, de ITT, de tuin, de fietsenstalling en berging, overlegt met andere bewoners van het Antoniushuis, en biedt in overleg met de teamleiding technische ondersteuning aan het begeleidingsteam. De werkgroep ziet verder toe op het beheer en het onderhoud van de inventaris,

Werkgroep Beheer bestaat uit zes ouders en is aangevuld met een teamlid. De werkgroep is voortgekomen uit twee werkgroepen die al voor de feitelijke start van Olivier actief waren: Werkgroep Bouw en Werkgroep Inrichting.

Functie in de aanloop naar Olivier

Werkgroep Bouw hield tijdens het bouwproces van het Antoniushuis de vinger aan de pols door onder meer het opstellen van een programma van eisen, en heeft controle  uitgeoefend op alle werkprocessen en de uitvoering van de afspraken met de Woonstichting. Onder auspiciën van de Werkgroep Bouw is ook de overkoepelende huur- en bruikleenovereenkomst afgesloten met de Woonstichting evenals de huurcontracten tussen Stichting Olivier en elke individuele bewoner, en is overleg gevoerd met de Belastingdienst over de huurtoeslag.

Werkgroep Inrichting heeft voor de inrichting en de inventaris van de Gemeenschappelijke Ruimte van Olivier gezorgd. Daarvoor werd onder meer een ‘moodboard’ samengesteld op basis waarvan kleurstelling en meubilair zijn uitgekozen.

Huidige taken

De belangrijkste taken van Werkgroep Beheer vormen afstemming met Woonstichting Leystromen over de (jaarlijkse aanpassing van) huur en servicekosten; het voeren van overleg over (het functioneren van) de WKO (warmte-koude opslag); de afstemming van zaken met betrekking tot het beheer van het gebouw, de tuin en de fietsenstalling; de ondersteuning van internet, telefonie en televisie, waarvoor wat betreft televisie en internet sinds mei 2019 voor het aanbod van en de ondersteuning door ASVZ is gekozen; de afstemming met andere bewoners Antoniushuis via deelname aan het periodieke bewonersoverleg met de Woonstichting; technische ondersteuning van het begeleidingsteam; en het toezien op het beheer en het noodzakelijke onderhoud of vervanging van de inventaris. De werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en de vergaderverslagen worden op de interne website geplaatst.

De Werkafspraken Werkgroep Beheer (stvz per 23-12-2022) staan hier.

Status: werkgroep Beheer rapporteert periodiek over haar activiteiten in de Familieraad en legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Olivier.

Vastgesteld door bestuur Stichting Olivier voorjaar 2019