Ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname is voor een bewoner spannend en ingrijpend. Dat geldt ook voor de ouders, het team en de medebewoners. Olivier levert van tevoren en erna de zorg die noodzakelijk, maar ook verantwoord is. Dat kan betekenen dat het team tijdelijk minder zorg en begeleiding kan bieden aan de andere bewoners.

Naar aanleiding van ervaringen uit 2013 en 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Belangrijke aandachtspunten bleken verantwoordelijkheid en communicatie (technisch-inhoudelijk en naar de groep bewoners van Olivier). Maar ook de overdracht van het ziekenhuis met het oog op nazorg, al dan niet bij Olivier, en de rol van het bestuur Stichting Olivier verdienen aandacht.

Verantwoordelijkheid vóór ziekenhuisopname

 • Medische experts bepalen de noodzaak voor medische ingrepen en ziekenhuisopname. Bij twijfel bij ouders of bewoner over deze noodzaak, kan de teamleider in samenspraak met de PB’er adviseren, maar de ouders/bewoner zijn zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit;
 • Indien mogelijk wordt de teamleider al in deze fase direct betrokken bij de ziekenhuisopname, zodat de teamleider kan inschatten op welke termijn welke (na)zorg noodzakelijk is.

 

Communicatie tijdens ziekenhuisopname

Formeel

 • PB’er is vast aanspreekpunt voor ouders;
 • Teamleider wordt voortdurend geïnformeerd via PB’er;
 • Teamleider coördineert de organisatie van de voor- en nazorg, inzet van personeel en de informatie naar anderen;
 • Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om deze formele afspraken voor de ziekenhuisopname te bevestigen bij alle betrokkenen.

 

Houding teamleden en ouders naar bewoners

 • Voer gesprekken over bewoner die is opgenomen, zoveel mogelijk buiten gehoorsafstand van de andere bewoners (bewoners horen héél goed!);
 • Doseer de informatie en treed niet in details;
 • Wees duidelijk over al dan niet gewenst ziekenhuisbezoek. Overleg met PB’er om eventueel ziekenhuisbezoek te coördineren.

 

Communicatiemiddelen

 • Skypen, of vergelijkbaar, kan een prima alternatief zijn als bezoek aan de bewoner te belastend of moeilijk te organiseren is.

 

Na ziekenhuisopname

Medische/verpleegkundige nazorg

 • Over de benodigde nazorg onderhoudt de teamleider of PB’er contact met het ziekenhuis, in de persoon van de arts of de transferverpleegkundige. Dit contact moet zo snel mogelijk worden gelegd, liefst ruim voor de ontslagdatum. Dit voorkomt miscommunicatie: ouders moeten geen doorgeefluik worden;
 • De teamleider bepaalt, in overleg met het bestuur, of en wanneer Olivier in staat is de medische/verpleegkundige nazorg te bieden. Scholing of inzet van derden kan daarbij nodig zijn;
 • Ouders en team houden zich aan de gemaakte afspraken en protocollen. Teamleider is ervoor verantwoordelijk dat de gemaakte zorginhoudelijke afspraken goed worden gecommuniceerd naar alle betrokken teamleden.

 

Rol bestuur Stichting Olivier en verantwoordelijkheid bewoner/ouders

 • Uitgangspunt van bestuur van de Stichting is dat Olivier de nazorg levert. Maar dit moet wel mogelijk en verantwoord zijn. Hebben we de competenties en financiële mogelijkheden? Wat voor impact op andere bewoners is er? We bekijken ook of het nodig en mogelijk is het team voor de nazorg bij te scholen.
 • De bewoner of wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de financiële consequenties van nazorg. Dit betekent dat ouders hun uiterste best doen extra zorgkosten vergoed te krijgen bij de verzekeraar of de belasting. Het bestuur kan hierbij assisteren, eventueel door ondersteuning via een vaste contactpersoon. Het bestuur beoordeelt of de ouders voldoende geprobeerd hebben zorgkosten te verhalen. Zo ja, dan levert Olivier een redelijke, financiële bijdrage aan de (na)zorg.
 • Bij langdurige opname in ziekenhuis of verpleeghuis blijven de huurbetalingen doorlopen, maar de PGB bijdrage voor die bewoner wordt na twee maanden door het Zorgkantoor stopgezet, tenzij de betreffende bewoner enige tijd bij Olivier kan revalideren.

 

Aandachtspunten

 • Voor ouders: sluit zo nodig een aanvullende ziektekostenverzekering af;
 • Voor teamleider: bied in verband met de enorme impact van de medische ingreep de bewoner én zijn of haar ouders zo nodig professionele ondersteuning aan door orthopedagoog of maatschappelijk werker van ASVZ;
 • Voor bestuur (in overleg met ASVZ):
  • Breng in kaart op welke door Olivier te bieden (na)zorg ouders en bewoner kunnen rekenen binnen de zorgindicatie voor de bewoner, en ga na op welke extra bronnen een beroep kan worden gedaan;
  • Verken de grenzen van de zorg die Olivier kan bieden binnen de expertise van ASVZ;
  • Check regelmatig de hierboven genoemde punten.

 

Status:

 • Evaluatie ziekenhuisopnames: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 20 mei 2014 en besproken in Raad van Belanghebbenden van 14 oktober 2014, punt 4.2.
 • Speciale zorgkosten: vastgesteld door bestuur op 20 november 2014.