Zorg op maat

Alle Olivier bewoners hebben een indicatie voor 24-uurszorg en -begeleiding, zoals vastgesteld door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) in (wat voorheen heette) zorgzwaartepakketten (zzp’s).

Daarnaast zijn het allemaal verschillende individuen met hun eigen behoeften. Olivier heeft expliciet gekozen voor de vorming van een gedifferentieerde groep bewoners. De bewoners zijn allemaal jongvolwassenen, maar ze verschillen in zorg- en begeleidingsvraag, zorgzwaarte, beperking en geslacht.

Maatwerk in de zorg

De zorg en begeleiding wordt geleverd door een klein, vast team van medewerkers van de professionele zorgverlener ASVZ. Als professionals zoeken zij voor de bewoners naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en geborgenheid door regelmaat en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Elke bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider (PB’er ).

In de Zorgdriehoek van bewoner, ouders en zorgteam (PB’er) worden jaarlijks afspraken gemaakt over de te leveren zorg per bewoner. De basis daarvoor zijn  de CIZ-indicatie van de bewoner en de door het Zorgkantoor goedgekeurde zorgovereenkomst. De afspraken moeten passen binnen de bestuurlijke kaders die met ASVZ contractueel zijn vastgelegd (contracten).

De afspraken worden vastgelegd in het Individueel Plan (IP). Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke leer- en aandachtspunten en doelen. Op die manier ontstaat er een zorgplan dat actueel en op maat voor de bewoner blijft. Voor de verschillende bewoners kunnen dus verschillende afspraken worden gemaakt: wat voor de een begeleiding naar meer zelfredzaamheid is, is voor een ander zorg, en voor weer een ander mogelijk betutteling. Het team ziet erop toe dat in de dagelijkse zorg en begeleiding deze per bewoner verschillende doelen worden nageleefd. De zorg bij Olivier wordt deels individueel en deels in groepsverband gegeven, zoals maaltijden en gezamenlijke activiteiten.

Grenzen aan de zorg

Uiteraard zijn er grenzen aan wat mogelijk is. Denk daarbij aan de door het Zorgkantoor goedgekeurde zorgbeschrijving en aan de contractuele afspraken met ASVZ. Ook financieel is natuurlijk niet alles mogelijk. En er moet rekening worden gehouden met de praktische mogelijkheden van het relatief kleine team en de rechten en beperkingen van de personeelsleden binnen hun cao. Bovendien wordt een deel van de zorg op groepsniveau gegeven. Individuele aandacht is dus niet altijd mogelijk. Discussie over de grenzen van de zorg zal er altijd blijven. En dat is ook een goede zaak, zolang het besef bestaat dat individuele wensen niet ten koste van het collectief belang mogen gaan.

Schommelingen in de zorgverlening

De verdeling van de zorg binnen de groep vindt plaats op basis van de IP’s waarbij de indicaties leidend zijn. In de dagelijkse zorg en begeleiding wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat bewoners pieken en dalen in hun functioneren en dus gewenste begeleiding hebben. In extreme gevallen, zoals na ziekenhuisopname, kan bovendien een bewoner tijdelijk veel meer zorg nodig hebben. Ook in lastige omstandigheden geldt het uitgangspunt van het collectief: elkaar helpen en opvangen. In normale omstandigheden zijn de schommelingen uiteraard kleiner maar wel aanwezig. Iedere bewoner krijgt de zorg en begeleiding die nodig is, en – vanwege de collectieve inzet van middelen – zelfs veel meer dan dat.

Controle tijdsbesteding team

Het team legt niet van minuut tot minuut vast hoeveel tijd aan een bewoner wordt besteed. We willen geen cultuur van stappentellers. Effectiever is het om de tijdsbesteding eenmaal per jaar steekproefsgewijs te noteren. Daar horen ook kritische vragen rond nut en noodzaak bij.

We willen daarmee het inzicht vergroten in niet alleen de eigen manier van werken, maar ook elkaars manier van werken. Doel van deze kritische reflectie is om als team effectief en efficiënt de juiste zorg aan de twaalf bewoners van Olivier te verlenen. De waan van de dag noch de sleur van procedures mag leidend zijn. Creativiteit wordt aangemoedigd.

Het team staat over de werkwijze in nauw overleg met het bestuur van de Stichting Olivier.

Status: Bestuur Stichting dd 11 september 2008 en Raad van Belanghebbenden najaar 2008.