Zorgdriehoek

Onder de Zorgdriehoek verstaan we het samenwerkingsverband tussen ouders (of broer/zus of wettelijke vertegenwoordiger), het begeleidingsteam en de bewoner bij Olivier. Binnen de Zorgdriehoek wordt er voor gezorgd, dat de begeleiding en zorg voor de bewoner volgens de actuele afspraken en op maat gebeurt. Het welzijn van de bewoners is altijd afhankelijk van een goede relatie tussen de ouders en begeleiders. Duidelijke communicatie over wederzijdse verwachtingen geeft de bewoner houvast. De ervaring leert dat ouders én begeleiders moeten investeren in het goed laten functioneren van de ‘zorgdriehoek’.

Sinds de start van Olivier zijn nieuwe gezichtspunten met betrekking tot de zorg naar voren gekomen die binnen de ‘zorgdriehoek’ verder opgepakt moeten worden:

  • het is voor het team niet altijd duidelijk wie de regie heeft: ouders (de oprichters van het initiatief) worden soms als de ‘baas’ gezien. Er wordt wel aan gewerkt om dit beeld te kantelen: alleen het team heeft een totaalbeeld van alle bewoners en hun achtergronden. Zij zijn professionals en moeten de goede afwegingen kunnen maken. Het team heeft in de zorg dan ook de centrale plaats. Ouders blijven uiteraard wel de ervaringsdeskundigen voor hun eigen zoon of dochter;
  • als er onverhoopt onenigheid is over de begeleiding binnen de ‘zorgdriehoek’, overlegt de PB’er met de teamleider. Als men er samen niet uitkomt, wordt met het bestuur van Stichting Olivier in overleg met ASVZ naar een oplossing toegewerkt;
  • aandacht voor de zorgvisie (notitie ‘Olivier, visie en organisatie’) en de principes van Olivier blijven continu en permanent noodzakelijk.

 

Status: Notitie ‘Olivier, visie en organisatie’, Chiel Egbers ‘Ouders op hun plek’ en ‘Driehoekskunde’.