Contracten

Een overzicht hiervan staat in onderstaand schema.

Belangrijkste aspecten per contract:

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Olivier en ASVZ dd. 2009: Visie, zorg, individueel plan, groepsplan, zorgteam, kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, financiële en administratieve aspecten, communicatie- en overlegstructuur, privacy, registratie en dossiervorming, plaatsing nieuwe bewoners, aanvang en beëindiging samenwerkingsovereenkomst, klachten, geschillen, bijzondere bepalingen en aansprakelijkheid;
 • Overeenkomst financiële aspecten bij samenwerkingsovereenkomst dd. 2009: Status overeenkomst, raamafspraken ureninzet, facturering en verantwoording, voor facturering en vergoeding in aanmerking komende uren, ziekteverzuim en personeelsinzet, indexering, gebruik gemeenschappelijke ruimte en personeelsruimte, klachten, geschillen, geheimhouding;
 • Addendum op Overeenkomst financiële aspecten dd. 2017: Afspraken betreffende de vaststelling van het jaarbedrag voor de te leveren zorg, de facturering, verantwoording van de kosten en inzicht in onderliggende stukken zoals inzet van uren en personele en materiële kosten, geldend vanaf 1 mei 2017.
 • Individuele Zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen bewoner en Stichting Olivier dd. 2009 en aanpassing 2016: Aard en omvang van de zorg en diensten, zorgfinanciering, kosten en betaling, informatieverstrekking, medewerking, privacy, registratie en dossiervorming, aanvang, duur en beëindiging van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, klachten, geschillen, aansprakelijkheid, verzekeringen
 • Huurovereenkomst tussen Woonstichting Leystromen (met rechtsvoorganger Stromenland) en Stichting Olivier dd. 2009
 • Bruikleenovereenkomst gemeenschapsruimte dd. 2010: Duur van de overeenkomst, bestemming en gebruik, kosten in verband met het gebruik, de staat van de ruimte, verplichtingen van bruiklener, aansprakelijkheid, beëindiging van de overeenkomst, het in gebreke zijn van bruiklener, boetebepaling.
 • Allonge op huurovereenkomst Olivier/Leystromen dd. 2017: Huurprijs in relatie tot belastbaar inkomen en zorgindicatie, verplichting van Olivier van uitvoering inkomenstoets en informatieverstrekking aan woonstichting Leystromen.
 • Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte tussen Stichting Olivier en bewoner dd. 2009: Het gehuurde, de bestemming van het gehuurde, de huurperiode en opzegging, huurprijs, algemene voorwaarden van woonstichting, veranderingen aan het gehuurde, strafbare activiteiten met betrekking tot de opiumwet
 • Overeenkomst gezamenlijke huishouding dd. 2009: Gezamenlijke inboedel, gezamenlijke kosten, aansprakelijkheid, verzekeringen, schade, aanvang, duur en beëindiging van de gezamenlijke huishouding, instappremie, onvoorziene zaken, klachten en geschillen.
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Olivier en Steunfonds Olivier dd. 2011 betreffende werkzaamheden in zeker jaar in aanvulling op de geleverde werkzaamheden van de door Stichting Olivier gecontracteerde zorgaanbieder;
 • Zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen ouders en Steunfonds Olivier dd. 2011
 • Intentieverklaring door ouders: Vanaf 2014 verklaren nieuwe ouders akkoord te gaan met de uitgangspunten van Olivier zoals verwoord in de notitie ‘Visie en organisatie’.

 

Status: documenten behandeld in Raad van Belanghebbenden en vastgesteld door bestuur Stichting.

Nieuwe bewoner

Wanneer er een plek vrij komt bij Olivier, wordt een nieuwe bewoner gezocht. Het kan zijn dat we al iemand kennen uit ons netwerk. Maar ook organisaties als MEE en Per Saldo kunnen mee helpen zoeken.

Het gaat er in elk geval om dat de nieuwe bewoner past in de groep en dat het team in staat is de nieuwe bewoner de zorg te bieden die deze nodig heeft. Verder gelden er eisen voor de ouders. Zij moeten in staat zijn een bijdrage te leveren aan het collectief.

Voor zowel Olivier als voor de nieuwe bewoner hangt er dus veel af van de selectie. Daarom wordt deze procedure zorgvuldig gevoerd, in goed overleg met de teamleider en de orthopedagoog van de door Olivier gekozen zorgverlener.

Komen de wederzijdse verwachtingen over zorg en wonen overeen? Bestaat er genoeg vertrouwen in samenwerking? Op die vragen moet een volmondig ja volgen. Al tijdens de selectieprocedure worden administratief en contractueel zaken op elkaar afgestemd.

Vóór de selectie wordt een profielschets voor een nieuwe bewoner opgesteld. Ook zijn de contractuele en financiële verplichtingen en de te volgen selectieprocedure vastgesteld. Als dat nodig is, kan het bestuur van de Stichting die aan de omstandigheden aanpassen.

Olivier kent de volgende profielschets voor een nieuwe bewoner.

 • Een prettige, sociale bewoner, die de groep versterkt;
 • Bijdragen aan gedifferentieerde zorgvraag;
 • Bijdrage aan evenwichtige verdeling mannen-vrouwen;
 • Leeftijd die in de buurt ligt van die van de huidige bewoners;
 • Buitenshuis werkend of met volwaardige dagbesteding buiten Olivier;
 • Voorkeur voor inwoner van Moergestel of Oisterwijk;
 • Voldoende zorgindicatie (budget) en een zorgvraag die binnen de mogelijkheden van het zorgteam van Olivier ligt;
 • Geen ernstige gedragsproblemen, geen drugs-, gok-, of alcoholproblemen.

 

Voor alle duidelijkheid vermelden we ook nog deze criteria:

 • Zowel de kandidaat-bewoner als ouders of wettelijk vertegenwoordigers moeten passen in huidige groep.

 

Verplichtingen deelnemers (ouders en bewoners):

 • De zorg wordt afgenomen van de door Olivier gecontracteerde zorgverlener;
 • Permanente bewoning van het appartement door nieuwe bewoner.

 

Contractuele en financiële verplichtingen

Voordat definitieve afspraken worden gemaakt over de komst van een nieuwe bewoner, ondertekenen de ouders een intentieverklaring (notitie ‘Olivier, zorg en organisatie’). Daarmee geven zij aan de visie, statuten en organisatie van Olivier te onderschrijven. Ook tekenen ze ervoor bereid en in staat te zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijke bestuurlijke, organisatorische en groepsactiviteiten. We verwachten van ouders dat ze niet een afwachtende houding aannemen, maar echt meedenken in werkgroepen en meedoen aan activiteiten.

Pas na het tekenen van de contracten kan de nieuwe bewoner zijn of haar appartement betrekken. Het gaat om contracten over huur, zorg en gezamenlijke huishouding.

De zorg en het wonen zijn voor een nieuwe bewoner pasklaar geregeld, net als de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. We vragen daar wel een vergoeding voor. Olivier kent een instappremie van 2500 euro (prijspeil 2009). Dit bedrag gaat naar het Steunfonds Olivier. Ook de jaarlijkse contributie aan de Vereniging is verplicht.

Procedure

 • ASVZ-orthopedagoge en teamvertegenwoordiger screenen de schriftelijke informatie van een kandidaat-bewoner;
 • Vertegenwoordigers van het bestuur van Stichting Olivier, de orthopedagoge en een vertegenwoordiger van het team voeren, bij voorkeur aan huis, gesprekken met de kandidaat-bewoner en de ouders. In tweede instantie gaan ook enkele ouders met hen praten;
 • De kandidaat-bewoner maakt kennis met de huidige bewoners van Olivier;
 • Het bestuur van de Stichting neemt, in overleg met teamleider en orthopedagoog, het besluit.

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 3 juli 2015.

Samenwonen?

Samenwonen van een bewoner met een vriend of vriendin met een gezamenlijke huishouding binnen de huisvesting bij Olivier is in principe niet wenselijk om de volgende redenen:

 • Olivier is een initiatief opgezet door ouders voor de begeleiding van 12 bewoners. Een partner die ook bij Olivier wil wonen en die wellicht ook zorg nodig heeft, valt niet vanzelfsprekend onder de doelgroep van Olivier en kan zelfs inbreuk maken op de bewonersgroep;
 • in het huurcontract van bewoner met Stichting Olivier is duidelijk omschreven dat deze woning bedoeld is voor de oorspronkelijke bewoner op basis van zijn/haar zorgvraag;
 • een samenwonenden partner wordt medehuurder en kan hieraan rechten als huurbescherming en huurvoortzetting ontlenen. Dit is niet in het belang van Olivier;
 • de huidige regelgeving kijkt naar ‘de som van inkomens achter de voordeur’. Dit betekent dat de som van inkomens de hoogte van de sociale uitkeringen en toeslagen bepaalt bij formele samenwoning. Daardoor zal de huur- en zorgtoeslag grotendeels wegvallen;
 • de medebewoner kan mogelijk als mantelzorger worden gezien. Dat heeft nadelige consequenties voor de zorgindicatie en dus op de zorg bij Olivier.

 

Toch is de vraag begrijpelijk vanuit sociaal en emotioneel oogpunt. Om die reden wordt regelmatig bezoek (logeren) door een vaste vriend of vriendin op zijn/haar appartement en gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • de desbetreffende persoon moet passen bij de groep bewoners van Olivier. Dit is ter beoordeling aan de teamleider en de orthopedagoog van ASVZ. Bij de beoordeling wordt vooral gelet op de effecten van ‘samenwonende’ bewoners op elkaar en op de groep bewoners van Olivier als geheel;
 • de huisregels van Olivier zijn van toepassing voor deze ‘medebewoner’. Ook artikel 7 van de individuele zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen Stichting Olivier en bewoner is hierop nadrukkelijk van toepassing;
 • Stichting Olivier moet aan de oorspronkelijke bewoner de zorg kunnen blijven leveren, zoals contractueel is vastgelegd;
 • de medebewoner blijft ingeschreven op het adres van zijn ouders of elders. Overigens gaat de wetgeving er van uit, dat iedereen ingeschreven moet zijn op het adres waar hij meestentijds slaapt;
 • het postadres van de medebewoner kan niet bij Olivier zijn;
 • verder zal er geen gemeenschappelijke huishouding kunnen worden gevoerd door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening te openen.

 

In voorkomende gevallen wordt een gesprek gearrangeerd met alle betrokkenen, ouders, teamleider en bestuurslid van Stichting Olivier om te bespreken wat wel en wat niet kan.

Status: bespreking bestuur Stichting dd. 19 januari 2012 en bespreking in Raad van Belanghebbenden dd. 30 januari en 14 februari 2012

 

 

Verhuizing

Het kan voorkomen dat een bewoner vertrekt (vertrek van een bewoner) of van het ene naar het andere appartement verhuist. Ook voor als er een nieuwe bewoner komt, moeten de regels duidelijk zijn.

Hieronder staat wie verantwoordelijk is; wat de afspraken zijn rondom de oplevering van het appartement en het eventueel overnemen van spullen of interieur; hoe de aan- en afsluiting van water en elektra loopt; en hoe het appartement aan de zorg voor de (nieuwe) bewoner moet worden aangepast.

 • Deze afspraken gelden bij de komst van een nieuwe bewoner, maar ook bij een interne verhuizing:
 • De werkgroep beheer begeleidt een goed verloop van de verhuizing;
 • Olivier volgt bij een verhuizing het beleid van Woonstichting Leystromen en de gemeente Oisterwijk. Zo voorkomen we dat Olivier kosten moet maken op het moment dat de woningen weer teruggaan naar Leystromen;
 • Oude en nieuwe huurder hoeven niet met elkaar te overleggen om wrijvingen te vermijden;
 • Procedure en gemaakte afspraken moeten voor oude en nieuwe huurder helder zijn;

 

Interne verhuizing

Wanneer een appartement vrijkomt, krijgen de andere bewoners de kans om naar dat appartement te verhuizen. Zij hebben dus voorrang op een nieuwe bewoner. Daar bestaat wel een uitzondering op. Het kan zijn dat de orthopedagoog en de teamleider samen vinden dat de nieuwe bewoner het vrijgekomen appartement moet krijgen. Medische en zorgaspecten kunnen daar aanleiding toe geven.

Wat als meerdere bewoners van Olivier belangstelling voor het appartement hebben? Dan heeft in beginsel degene die het langst bij Olivier woont voorrang. Ook hiervan kan op advies van de orthopedagoog en teamleider worden afgeweken.

Procedure

 • De oude en nieuwe huurder krijgen te horen hoe de procedure in elkaar steekt;
 • De oude huurder draagt de woning over in de staat zoals Woonstichting Leystromen die voorschrijft;
 • De oude huurder levert het appartement op aan twee leden van de werkgroep beheer;
 • De werkgroep beheer betrekt de opzichter van Woonstichting Leystromen bij de oplevering en volgt daarbij de richtlijnen van de Woonstichting.
 • De afspraken worden per e-mail vastgelegd;
 • De werkgroep beheer draagt de woning over aan de nieuwe bewoner.
 • De nieuwe bewoner aanvaardt de woning zoals het door de Woonstichting wordt aangeboden.
 • De afspraken worden per e-mail vastgelegd;
 • Oude en nieuwe huurder overleggen alleen over de inboedel die de oude huurder over wil dragen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, verwijdert de oude huurder deze zaken;
 • De oude huurder zorgt zelf voor afsluiting en afrekening van water en elektra;
 • De nieuwe huurder zorgt voor aansluiting van water en elektra;
 • Medische aanpassingen die van de Woonstichting niet in de woning kunnen blijven zitten, worden door de oude bewoner verwijderd.
 • De nieuwe bewoner zorgt zelf voor het aanbrengen van nieuwe medische voorzieningen, eventueel met WMO-subsidie.

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 21 mei 2012.

Vertrek van een bewoner

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewoner bij Olivier vertrekt. Hij of zij wil zelf weg. De zorg die nodig is, kan Olivier niet meer leveren. Er is een financiële aanleiding. Of de bewoner houdt zich niet aan de contractuele verplichtingen en normen van goed fatsoen, wat ten koste van de andere bewoners gaat.

Vertrek op eigen verzoek

Een bewoner kan op eigen verzoek bij Olivier vertrekken. Bijvoorbeeld omdat een andere woon- en zorgomgeving passender is of de bewoner voortaan op eigen benen kan staan.

Veranderde zorgbehoefte

De zorgbehoefte van een bewoner kan veranderen, medisch maar ook mentaal. Als Olivier daar niet aan tegemoet kan komen, is dat voor iedereen heel pijnlijk. Er komt immers een eind aan een relatie, al heeft die kort of lang geduurd. We zetten alle kennis en mogelijkheden in om de beste keuzes voor de betrokken bewoner te maken, ook al kost dat tijd, inzet of geld.

PGB bijdrage

De zorgbudgetten van de bewoners leggen de financiële basis onder Olivier. Dat volgt uit artikel 7.1 van het zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner. Alleen als inkomsten en uitgaven in balans zijn, kan Olivier verantwoorde zorg leveren.

Hoeveel zorg iemand nodig heeft, bepaalt het CIZ. Die indicatie wordt door het Zorgkantoor omgezet in een pgb, kort voor persoonsgebonden budget. Als er een nieuwe bewoner komt, moet een afweging worden gemaakt. Is zijn of haar pgb voldoende voor Olivier om de zorg ook echt te kunnen leveren?

Van zittende bewoners kan het pgb door nieuw overheidsbeleid ook veranderen. Het is mogelijk dat de Stichting Olivier daardoor niet langer in staat is verantwoorde zorg te leveren. Het bestuur vraagt dan advies aan de teamleider en andere deskundigen van de zorgverlener. Zij gaan na of de bewoner nog past binnen de groep. We willen zorg op maat kunnen leveren en de differentiatie in zorgbehoefte van de groep handhaven, maar blijft dat dan nog wel mogelijk? Misschien moeten extra maatregelen worden getroffen, maar is dat financieel wel op te brengen? Een lastige afweging dus.

Het zich niet houden aan contractuele verplichtingen en normen van goed fatsoen

Wat als een bewoner zich niet houdt aan gemaakte afspraken, zoals die ook in contracten zijn vastgelegd? Artikel 7.5 van het zorgcontract zegt dan dat de bewoner zal moeten vertrekken. We willen immers niet dat het woongenot van andere bewoners of hun zorg daarvan te lijden heeft.

Stichting Olivier is bevoegd de zorgovereenkomst met de bewoner te ontbinden als daartoe ‘gewichtige redenen’ aanwezig zijn. Dat kan zijn: wanbetaling; (ernstig) grensoverschrijdend gedrag van de bewoner en/of diens vertegenwoordiger of van familie of bezoekers van de bewoner (zoals agressie, intimidatie, diefstal, vernieling); het stelselmatig niet openstellen voor of verlenen van medewerking aan begeleiding; frequente of langdurige afwezigheid; het stelselmatig weigeren van iedere medewerking; ernstige meningsverschillen over de zorg en de begeleiding waardoor de vertrouwensband onherstelbaar is beschadigd (zie ook paragraaf 8 uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen zorgaanbieder en Stichting Olivier, zie contracten).

De (partiële) ontbinding kan zonder tussenkomst van de rechter plaatsvinden bij aangetekend schrijven. Daartoe moet het bestuur eerst het voornemen tot ontbinding per aangetekende brief uit de doeken doen. Daarbij moet een redelijke termijn worden gegeven, om de bewoner de kans te geven de grond voor ontbinding van de overeenkomst met Olivier weg te nemen.

Formele afspraken bij al dan niet gedwongen vertrek van een bewoner zijn:

 • Stichting Olivier ontbindt de zorgovereenkomst met een bewoner per aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden;
 • Het kan zijn dat binnen deze termijn van 6 maanden de zorgovereenkomst al eindigt doordat de huur is opgezegd en de bewoner zijn of haar appartement al heeft verlaten. De bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger moet het in de zorgovereenkomst vastgestelde maandbedrag aan Stichting Olivier wel doorbetalen. Dat geldt voor de nog resterende periode tussen de datum waarop de huur eindigt en de datum waarop de zorgovereenkomst kan worden beëindigd, met inachtneming van de 6 maanden opzegtermijn. Door deze bepaling komt de noodzakelijke zorg- en dienstverlening aan de andere bewoners niet in gevaar;
 • Hoe eerder partijen elkaar over het vertrek informeren, des te makkelijker wordt een oplossing zonder onnodige kosten voor beide partijen;
 • Bij een gedwongen vertrek door een verandering in de zorgbehoefte of bekostiging (artikel 7.1. zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner), is er sprake van een inspanningsverplichting voor het bestuur van de Stichting Olivier. Het bestuur helpt in dat geval in redelijkheid hem of haar bij het zoeken naar een andere, geschikte woonplek. Deze inspanningsverplichting geldt niet als de bewoner vrijwillig vertrekt of als de bewoner zich niet aan afspraken heeft gehouden (artikel 7.5. van zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner);
 • Bij vertrek heeft de vertrekkende partij geen recht op teruggave van instappremie, vergoeding voor inrichting of reserves van Olivier.

 

Status: bronnen: de Financiële Nota is door alle ouders op 29 juni 2009 ondertekend. De zorgcontracten zijn in december 2009 ondertekend. Het zorgcontract tussen Stichting Olivier en bewoner is na herziening in 2015 in februari 2016 ondertekend  na behandeling in de Raad van Belanghebbenden.

Vrijwilligers

Een vrijwilliger bij Olivier verricht uit vrije wil werkzaamheden en heeft geen vast dienstverband. Voor dat werk wordt hij of zij niet betaald. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne vrijwilligers. Externe vrijwilligers zijn bewoners uit de omgeving van Moergestel, studenten, buddy’s enz. Zij ondersteunen of begeleiden één of meer bewoners bij activiteiten. Interne vrijwilligers zijn ouders, broers en zussen, wettelijke vertegenwoordigers en familieleden van de bewoners. Zij zijn ook actief in werkgroepen en besturen van Olivier.

Bij Olivier hebben de externe vrijwilligers een contract via ASVZ. Enkele teammedewerkers coördineren de inzet van externe vrijwilligers samen met enkele ouders van Olivier. In het contract met ASVZ staan onderwerpen als het soort werkzaamheden, onkostenvergoeding, verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen en de duur van de overeenkomst. Van de vrijwilligers wordt ook een ´Verklaring omtrent het Gedrag` van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd. Voor de externe vrijwilligers wordt eenmaal per jaar een BBQ georganiseerd. Van ASVZ ontvangen ze een kerstpakket.

Ook voor de interne vrijwilligers geldt dat zij niet betaald worden. Over vergoeding van onkosten wordt vooraf overlegd.

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier.

Ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname is voor een bewoner spannend en ingrijpend. Dat geldt ook voor de ouders, het team en de medebewoners. Olivier levert van tevoren en erna de zorg die noodzakelijk, maar ook verantwoord is. Dat kan betekenen dat het team tijdelijk minder zorg en begeleiding kan bieden aan de andere bewoners.

Naar aanleiding van ervaringen uit 2013 en 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Belangrijke aandachtspunten bleken verantwoordelijkheid en communicatie (technisch-inhoudelijk en naar de groep bewoners van Olivier). Maar ook de overdracht van het ziekenhuis met het oog op nazorg, al dan niet bij Olivier, en de rol van het bestuur Stichting Olivier verdienen aandacht.

Verantwoordelijkheid vóór ziekenhuisopname

 • Medische experts bepalen de noodzaak voor medische ingrepen en ziekenhuisopname. Bij twijfel bij ouders of bewoner over deze noodzaak, kan de teamleider in samenspraak met de PB’er adviseren, maar de ouders/bewoner zijn zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit;
 • Indien mogelijk wordt de teamleider al in deze fase direct betrokken bij de ziekenhuisopname, zodat de teamleider kan inschatten op welke termijn welke (na)zorg noodzakelijk is.

 

Communicatie tijdens ziekenhuisopname

Formeel

 • PB’er is vast aanspreekpunt voor ouders;
 • Teamleider wordt voortdurend geïnformeerd via PB’er;
 • Teamleider coördineert de organisatie van de voor- en nazorg, inzet van personeel en de informatie naar anderen;
 • Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om deze formele afspraken voor de ziekenhuisopname te bevestigen bij alle betrokkenen.

 

Houding teamleden en ouders naar bewoners

 • Voer gesprekken over bewoner die is opgenomen, zoveel mogelijk buiten gehoorsafstand van de andere bewoners (bewoners horen héél goed!);
 • Doseer de informatie en treed niet in details;
 • Wees duidelijk over al dan niet gewenst ziekenhuisbezoek. Overleg met PB’er om eventueel ziekenhuisbezoek te coördineren.

 

Communicatiemiddelen

 • Skypen, of vergelijkbaar, kan een prima alternatief zijn als bezoek aan de bewoner te belastend of moeilijk te organiseren is.

 

Na ziekenhuisopname

Medische/verpleegkundige nazorg

 • Over de benodigde nazorg onderhoudt de teamleider of PB’er contact met het ziekenhuis, in de persoon van de arts of de transferverpleegkundige. Dit contact moet zo snel mogelijk worden gelegd, liefst ruim voor de ontslagdatum. Dit voorkomt miscommunicatie: ouders moeten geen doorgeefluik worden;
 • De teamleider bepaalt, in overleg met het bestuur, of en wanneer Olivier in staat is de medische/verpleegkundige nazorg te bieden. Scholing of inzet van derden kan daarbij nodig zijn;
 • Ouders en team houden zich aan de gemaakte afspraken en protocollen. Teamleider is ervoor verantwoordelijk dat de gemaakte zorginhoudelijke afspraken goed worden gecommuniceerd naar alle betrokken teamleden.

 

Rol bestuur Stichting Olivier en verantwoordelijkheid bewoner/ouders

 • Uitgangspunt van bestuur van de Stichting is dat Olivier de nazorg levert. Maar dit moet wel mogelijk en verantwoord zijn. Hebben we de competenties en financiële mogelijkheden? Wat voor impact op andere bewoners is er? We bekijken ook of het nodig en mogelijk is het team voor de nazorg bij te scholen.
 • De bewoner of wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de financiële consequenties van nazorg. Dit betekent dat ouders hun uiterste best doen extra zorgkosten vergoed te krijgen bij de verzekeraar of de belasting. Het bestuur kan hierbij assisteren, eventueel door ondersteuning via een vaste contactpersoon. Het bestuur beoordeelt of de ouders voldoende geprobeerd hebben zorgkosten te verhalen. Zo ja, dan levert Olivier een redelijke, financiële bijdrage aan de (na)zorg.
 • Bij langdurige opname in ziekenhuis of verpleeghuis blijven de huurbetalingen doorlopen, maar de PGB bijdrage voor die bewoner wordt na twee maanden door het Zorgkantoor stopgezet, tenzij de betreffende bewoner enige tijd bij Olivier kan revalideren.

 

Aandachtspunten

 • Voor ouders: sluit zo nodig een aanvullende ziektekostenverzekering af;
 • Voor teamleider: bied in verband met de enorme impact van de medische ingreep de bewoner én zijn of haar ouders zo nodig professionele ondersteuning aan door orthopedagoog of maatschappelijk werker van ASVZ;
 • Voor bestuur (in overleg met ASVZ):
  • Breng in kaart op welke door Olivier te bieden (na)zorg ouders en bewoner kunnen rekenen binnen de zorgindicatie voor de bewoner, en ga na op welke extra bronnen een beroep kan worden gedaan;
  • Verken de grenzen van de zorg die Olivier kan bieden binnen de expertise van ASVZ;
  • Check regelmatig de hierboven genoemde punten.

 

Status:

 • Evaluatie ziekenhuisopnames: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 20 mei 2014 en besproken in Raad van Belanghebbenden van 14 oktober 2014, punt 4.2.
 • Speciale zorgkosten: vastgesteld door bestuur op 20 november 2014.
naar boven ↑
© 2009-2020 Copyright Stichting Olivier Moergestel en Vereniging Olivier Moergestel
alt_tekst  Site Ontwerp Rachel & co   alt_tekst