Doel van Olivier

Als wooninitiatief wil Olivier dat onze bewoners het naar hun zin hebben en gelukkig zijn. De sfeer bij hen thuis aan de Raadhuisstraat in Moergestel moet goed zijn. De begeleiders werken er met plezier. En de ouders, die zijn er ook trots op dat de twaalf van Olivier een warm plekje in de Moergestelse gemeenschap hebben gekregen.

Om elkaar geven en naar elkaar omkijken zijn de pijlers waarop de zorg en begeleiding rusten. Dan gaat het niet alleen om lichamelijke ondersteuning, maar ook om emotioneel welzijn, persoonlijke relaties, meedoen in de maatschappij, recht op privacy en eigen regie.

Uiteraard gaat dat alles niet vanzelf. Goede samenwerking – op basis van de visie van Olivier – en onderlinge solidariteit blijven noodzakelijk. De bewoners hebben elkaar nodig, maar dat geldt net zo goed voor hun ouders. Er is immers een collectief belang. Als je alleen naar individuele oplossingen zoekt, gaan alle bewoners er onherroepelijk op achteruit.

Olivier kan dus alleen goed blijven draaien als alle ouders er de schouders onder blijven zetten en elkaar ondersteunen. Maar de ouders die ooit het initiatief tot deze vorm van zorg en wonen hebben genomen, beschikken niet over het eeuwige leven. Daarom hopen ze dat ook hun andere kinderen zich voor alle twaalf bewoners van Olivier gaan inzetten.

Om Olivier toekomstbestendig te maken zijn ouders en teamleden aan de slag gegaan in diverse thema- en werkgroepen. Samenwerken doen ze ook al bij het organiseren van allerhande groepsactiviteiten voor de bewoners.

Ten slotte, ook financiële afspraken zijn gebaseerd op onderlinge solidariteit.

Status: visie van Olivier is vastgesteld in de Raad van Belanghebbenden dd. 15 januari 2007.

Eigenheid van Olivier

Olivier is vanaf de oprichting in 2008 opgezet als een kleinschalig wooninitiatief voor een divers samengestelde groep bewoners met een beperking, onder regie van hun ouders/familieleden. Centrale doel is dat de bewoners goed in hun vel zitten met gevoel voor eigenwaarde. Olivier wil  dit bereiken door de benodigde professionele zorg en begeleiding op maat te bieden, in een beschermende woonomgeving. De bewoners moeten zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven leiden, midden in de samenleving. Olivier vat zorg dus breder op dan alleen bed-bad-brood: het sociale en emotionele functioneren van de bewoners en de omgang met elkaar vraagt ook aandacht. De hieronder genoemde uitgangspunten verschillen daarom van die van een institutionele zorgaanbieder en maken het mogelijk om maatwerk per bewoner te leveren en om de kwaliteit van leven te optimaliseren (zie ook notitie visie en organisatie).

Zeggenschap en regie

Het belangrijkste uitgangspunt is dat is gekozen voor collectieve regie: het bestuur van de Stichting Olivier bepaalt voor het collectief wat er gebeurt bij Olivier. Zo heeft het bestuur van de Stichting de mogelijkheid het contract met ASVZ op te zeggen, als de zorg niet wordt geleverd overeenkomstig de uitgangspunten/visie van Olivier, heeft zij een bindend advies bij de aanstelling van medewerkers/teamsamenstelling, en bij de keuze van een nieuwe bewoner.

De regie voor iedere bewoner apart ligt in de Zorgdriehoek: in overleg tussen de bewoner (autonomie), zijn/haar PBer (professionaliteit) en ouders/familie (loyaliteit/ervaringsdeskundigheid) wordt bepaald welke zorg en begeleiding nodig is.

Een goede samenwerking (communicatie, inleven in en luisteren naar elkaar) van alle betrokken deelnemers en op alle niveaus vormen de crux om dat doel te bereiken.

Onderlinge solidariteit

Olivier gaat uit van het solidariteitsprincipe: samen krijg je veel meer voor elkaar dan alleen en vele handen maken licht werk. Dat betekent dat we alle middelen, kennis en menskracht bij elkaar leggen om voor alle bewoners de beste zorg en begeleiding te organiseren. Zo wordt de zorg collectief ingekocht op basis van de gezamenlijk ingebrachte PGB’s; ook verzekeringen (behalve de zorgverzekeringen), huurlasten en de gemeenschappelijke huishouding worden gezamenlijk georganiseerd en bekostigd. Door deze collectieve aanpak zijn we per saldo goedkoper uit en kunnen we ook in lastige omstandigheden – bij b.v. ziekenhuisopname – elkaar helpen en opvangen. Kleine voor- en nadelen – zoals in de grootte of ligging van de appartementen, kleine en grote eters enz. –  vallen in het niet met de voordelen van de collectieve aanpak en worden dan ook niet apart verrekend.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Het bestuur van Stichting Olivier kan alleen goed functioneren als de bestuursleden het vertrouwen genieten van de deelnemers aan Olivier (ouders, later broers en zussen, en bewoners). Daarvoor hebben we vanaf de start van Olivier in 2008 een aantal werkgroepen ingesteld die bestuursbesluiten voorbereiden. Op die manier delen de ouders onderling de betrokkenheid en de collectieve verantwoordelijkheid voor Olivier. Het bestuur toetst de adviezen van de werkgroepen aan de visie van Olivier alvorens te besluiten. Het doen en laten van het bestuur wordt in de periodieke Familieraad besproken en belangrijke besluiten worden afgestemd met de Familieraad.

In situaties waarbij het bestuur snel besluiten moet nemen, is er vaak geen ruimte voor overleg in werkgroepen en Familieraad. Om de onderlinge solidariteit bij Olivier te waarborgen, zal het bestuur in die gevallen wel achteraf zijn stappen moeten verantwoorden. Dit gebeurt zo open mogelijk, tenzij privacy in het geding is.

De betrokkenheid en het dragen van verantwoordelijkheid van ouders en verwanten is niet vrijblijvend, ook niet vanwege de continuïteit van Olivier. Belangrijk daarbij zijn de betrokkenheid op elkaar en de bereidheid zorg en inzet voor het collectief te tonen, buiten het geven van aandacht aan het eigen kind (broer of zus). Het welslagen van Olivier ook in de toekomst is van deze factoren afhankelijk.

Inzet financiële middelen

De inkomsten van Olivier bestaan voornamelijk uit de PGB’s voor verblijf van de individuele bewoners. Dit maakt een ruimere inzet van financiële middelen mogelijk dan via ‘Zorg-in-Natura’ bij institutionele zorgaanbieders.  De bewoners betalen zelf de huur, de kosten van eten en drinken en overige privé uitgaven.

Uitgangspunt is verder een solide en zorgvuldig financieel beleid gekenmerkt door altijd ‘tering naar de nering te zetten’ zodat er ook in de toekomst voldoende buffer blijft om financiële tegenslagen op te kunnen vangen. Ook moeten we ons houden aan de regelgeving van het Zorgkantoor. Transparantie en gescheiden verantwoordelijkheid tussen het geven van betaalopdrachten en het betalen zelf, is daarbij ook van belang.

Meedoen in de samenleving

Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om zo volwaardig mogelijk mee te doen in de samenleving. Daarom zet Olivier zich daarvoor op verschillende manieren in. De bewoners van Olivier doen mee aan veel activiteiten in Moergestel, zoals de Carnavalsoptocht, deelname aan sportschool en sportclubs, muziek, Quispel, kunstexposities en avondvierdaagse. Ook hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, werk, hobby’s) doen zij zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Zo zijn bewoners actief in het verzorgingshuis in Moergestel en in de lokale horeca. Om de drie jaar nodigen we met een kleinschalig festival de gemeenschap van Moergestel uit. Via Oliviernieuws laten we ook de buitenwacht weten van alle sociale activiteiten. Met al die zaken versterken we de lokale contacten.

Olivier draagt verder bij aan kennisverwerving en belangenbehartiging voor mensen met een beperking en werkt daarbij samen met andere ouderinitiatieven en diverse landelijke organisaties. In de regio ondersteunen we vergelijkbare initiatieven met raad en daad, gestoeld op onze kennis en ervaring.

Zorgteam

Het werk voor een zorgteam is bij Olivier anders dan gebruikelijk. Zelf constateren de teamleden dat het meer vraagt van teamleden (o.m. wat betreft communicatie), maar dat je er ook meer voor terugkrijgt. Door de aanpak zoals hiervoor geschetst, is een team mogelijk met de volgende karakteristieken:

 • Medewerkers die vraaggericht en flexibel (rooster, extra inzet, 24 uurszorg e.d.) werken. Zij werken intensief samen met ouders/familie;
 • Bewuste keuze voor gastteam voor opvang en huishoudelijke taken zoals bereiding maaltijden, zodat begeleiders meer kunnen worden ingezet voor individuele begeleiding gericht op welzijn van de bewoners;
 • Het team wil graag tijd en energie stoppen in onderlinge kennisuitwisseling;
 • Er zijn meer PBers dan gebruikelijk, die ook beleidsmatige taken oppakken en actief meedenken en deelnemen aan activiteiten die de toekomstbestendigheid van Olivier moeten ondersteunen;
 • Meewerkend teamleider heeft beleidsmatige taken zoals overleg en afstemming werkzaamheden met bestuur, deelname in werkgroepen, Familieraad, etc.

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier na behandeling in Familieraad van 11 maart 2021

Gescheiden zorg en wonen

Olivier heeft in 2008 bewust gekozen voor het model van gescheiden zorg en wonen. Dat betekent dat wonen en zorg worden bekostigd uit verschillende bronnen: zorg uit het zorgbudget, wonen uit eigen inkomsten van elke bewoner. Inmiddels is het nastreven hiervan voor mensen die zorg nodig hebben, ook landelijk beleid en in wetgeving vastgelegd. Deze aanpak is formeel uitgewerkt in de organisatie van Olivier met de koepelcontracten van Stichting Olivier met zorgverlener ASVZ voor de zorg en met Woonstichting Leystromen voor de huur van de appartementen, en in de individuele zorg- en huurcontracten met de bewoners of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Dit betekent niet dat zorg en wonen bij Olivier los van elkaar staan: iedereen die bij Olivier woont, neemt de zorg af via Stichting Olivier als zorgaanbieder en is dus  gehouden aan de afspraken die collectief met de zorgverlener zijn gemaakt. Vanaf de start van Olivier in 2009 is gekozen voor ASVZ uit Sliedrecht als zorgverlener.

Status: vastgelegd in 2009 in de diverse individuele en collectieve zorg- en huurcontracten

 

 

Kwaliteit van de zorg

De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van medewerkers, die in dienst zijn van zorgverlener ASVZ. Vanaf de start van Olivier in 2009 is gekozen voor ASVZ uit Sliedrecht als zorgverlener. Het bestuur van Stichting Olivier (de zorgaanbieder van Olivier) overlegt éénmaal per kwartaal met ASVZ over o.m. de inzet van personeel en het dienstrooster. De visie van Olivier bepaalt samen met de protocollen van de zorgverlener de kwaliteit van de zorg.

De belangrijkste kwaliteitseisen van Olivier voor de zorg en begeleiding zijn de volgende:

 • de kwaliteit van bestaan van de individuele bewoners staat centraal. Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is maatwerk en moet, binnen de kaders van Olivier, aansluiten bij de individuele zorgbehoeften. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook zijn voor interpersoonlijke relaties, meedoen in de maatschappij, het recht op privacy en het voeren van eigen regie;
 • de zorg en begeleiding worden uitgevoerd door een professioneel team dat werkt volgens de kwaliteitseisen van een HKZ-gecertificeerde zorgverlener (HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector);
 • de begeleiding is gericht op het vinden van een goede balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en het bieden van regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Aandachtspunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van ‘groepsgeest’: elkaar verder helpen;
 • stimuleren van sociale interactie, niet alleen binnen de groep van Olivier, maar ook daarbuiten met de dorpsgemeenschap in Moergestel. Dit betekent dat er ook in het weekend en ’s avonds voldoende begeleiding moet zijn om (gezamenlijke) activiteiten van bewoners (in groepjes) zoveel mogelijk te stimuleren;
 • 24 uur/dag aanwezigheid van hulpverlener(s) is gegarandeerd. De begeleiding op de vrije dagen en opvang bij ziekte van bewoners moet goed geregeld zijn. Er is van 23 tot 7 uur een slapende wacht voor noodgevallen. Deze kan gealarmeerd worden door de bewoners zelf, maar ook door de uitluistercentrale van ASVZ in Udenhout, waarop een aantal bewoners is aangesloten. Waar mogelijk en relevant wordt ook domotica ingezet;
 • om dit alles te realiseren is er naast de professionele hulpverlening ook veel inzet nodig van ouders/verwanten en waar mogelijk worden hand- en spandiensten verricht door vrijwilligers;
 • Olivier heeft er nadrukkelijk voor gekozen om het zorgteam geen minutenregistratie bij te laten houden (geen stappentellers) omdat dit veel tijd en geld kost, waar de bewoners niet veel mee opschieten. De tijd kan beter aan de zorg en begeleiding worden besteed, temeer daar tijdregistratie niets zegt over de kwaliteit van de geboden zorg;
 • goede kwaliteit van zorg staat of valt met open communicatie door betrokken en eerlijk gesprekken aan te gaan binnen het zorgteam, tussen teamleden en bewoners, tussen teamleden en ouders, in de Zorgdriehoek tussen bewoner, ouders/wettelijke vertegenwoordiger en PBer, en tussen Olivier en ASVZ. Ouders zijn mede verantwoordelijk voor een goed werkklimaat voor het personeel: we willen de professionals niet voor de voeten lopen. Dat betekent dat ouders terughoudend moeten zijn in hun gedragingen en uitingen. Behalve dat tegenstrijdige adviezen storend kunnen zijn voor zowel team als bewoners, kost bemoeienis van ouders met de dagelijkse gang van zaken ook tijd en dus geld.

 

Status: De notitie ‘Olivier Visie en Organisatie’ is vastgesteld door het bestuur Stichting Olivier dd.  14 augustus 2015 en behandeld in de Raad van Belanghebbenden van 15 oktober 2015

 

 

Maatschappelijke participatie

Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de maatschappij. Daarom zet Olivier zich op verschillende manieren in om de participatie van mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen. Belangrijk uitgangspunt van ons wooninitiatief is immers dat onze bewoners zoveel als mogelijk volwaardig kunnen meedoen aan het gemeenschapsleven.

Vereniging Olivier heeft als een van de doelstellingen om de interactie met de lokale gemeenschap Moergestel te stimuleren. Zo neemt Vereniging Olivier deel aan activiteiten binnen de lokale gemeenschap en organiseert zij ook zelf activiteiten. In de nieuwsbrieven (Oliviernieuws) die Olivier binnen en ook ruim buiten de eigen kring verspreidt, doen we verslag van al onze sociale activiteiten.

De ouders van Olivier dragen daarom bij aan diverse maatschappelijke initiatieven die in de gemeente Oisterwijk en in de kern Moergestel worden ontwikkeld. Alle activiteiten zowel individueel als collectief, zoals de Carnavalsoptocht, deelname aan sportschool en sportclubs, muziek, Quispel, kunstexposities en avondvierdaagse, versterken die contacten en verdienen de ondersteuning van Olivier. Het is ondertussen ook  traditie dat we om de drie jaar met een kleinschalig festival de Moergestelse dorpsgemeenschap uitnodigen nader kennis te maken met Olivier. Ook onze gemeenschappelijke ruimte kan gebruikt worden voor in te passen activiteiten om het contact met andere dorpsbewoners makkelijker op gang te brengen.

Voor de Olivierbewoners wordt samen met ASVZ bekeken op welke manier zij hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)werk, hobby’s) zoveel mogelijk kunnen verrichten in de eigen omgeving. Bewoners zijn actief in het verzorgingshuis in Moergestel, in de lokale horeca en ze sporten bij de lokale sportschool.

Stichting Olivier is aangesloten bij de RPSW (Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen), het Platform Wooninitiatieven in Brabant (www.zorgbelang-brabant.nl) en is lid van Per Saldo, belangenbehartiger van PGB-houders (www.pgb.nl), specifiek voor Wooninitiatieven. Een aantal ouders is tevens lid van budgethoudersvereniging Naar Keuze (www.naar-keuze.nl).

Olivier draagt ook bij aan de kennisverwerving en belangenbehartiging voor mensen met een beperking en werkt daarbij samen met andere wooninitiatieven en landelijke organisaties. We ondersteunen vergelijkbare zorg- en wooninitiatieven in de regio en in den lande met raad en daad, gestoeld op onze kennis en ervaring. Zo adviseren we over de opzet van dit soort initiatieven, geven praktische ondersteuning en daadwerkelijke hulp, bijvoorbeeld bij fondsenwerving voor het inrichten van gemeenschappelijke ruimten, we laten regelmatig belangstellenden zien hoe ‘ons huis’ eruit ziet en we treden met presentaties naar buiten om onze expertise met anderen te delen.

Olivier heeft samen met andere partijen (Zorgbelang Brabant) onderzoek gedaan naar de consequenties van veranderende wet- en regelgeving op het gebied van werk en dagbesteding voor mensen met een beperking. De publicaties die daaruit voortvloeien worden breed gedeeld met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en met andere ouderinitiatieven.

De vragenlijsten die Olivier heeft ontwikkeld om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in wensen, behoeften en tevredenheid van de eigen bewoners en hun ouders worden daarnaast actief door het hele land beschikbaar gesteld van zusterinitiatieven en organisaties die zich richten op mensen met een beperking.

 

Status: De notitie ‘Olivier Visie en Organisatie’ is vastgesteld door het bestuur Stichting Olivier dd.  14 augustus 2015 en behandeld in de Raad van Belanghebbenden van 15 oktober 2015

Olipedia

Olipedia is de digitale encyclopedie waarin alle afspraken en begrippen van ouderinitiatief Olivier (www.oliviermoergestel.nl)  worden beschreven. Deze afspraken stonden verspreid in allerlei verslagen en notities en waren niet makkelijk terug te vinden.

De opzet van Olipedia lijkt op Wikipedia. Het is als digitaal bestand een groei-document dat steeds kan worden verbeterd en uitgebreid. De samenhang tussen belangrijke onderwerpen staat duidelijk  aangegeven. De Olipedia is te vinden op de interne website van zorg- en wooninitiatief Olivier.

Doel

 • Gemaakte afspraken vastleggen zodat iedereen bij Olivier makkelijk kan opzoeken hoe bepaalde zaken geregeld zijn en waarom;
 • Steeds terugkerende discussies (ruis op de communicatielijn) vermijden;
 • Besluitvorming makkelijker maken; bestuur en team kunnen bij vergelijkbare situaties hierop teruggrijpen;
 • Nieuwe bewoners, ouders en teamleden kunnen snel hun weg binnen Olivier vinden;
 • Draagvlak voor versterking van het collectief, zorgen voor onderling begrip en solidariteit;
 • Zo nodig aanpassen van eerder genomen besluiten wanneer deze gedateerd zijn.

 

Aanpak

 • Stuurgroep Toekomst stelt lijst samen van onderwerpen. De Stuurgroep, themagroepen of werkgroepen werken de onderwerpen uit. De Stuurgroep brengt daarover verslag uit in de Familieraad;
 • Als het onderwerp het team en de bewoners aangaat, bespreekt de teamleider de inhoud met de rest van het team en eventueel ook met de bewoners in hun maandelijks bewonersoverleg;
 • De tekst wordt besproken in de Raad van Belanghebbenden;
 • De Stuurgroep laat de tekst lezen door enkele leden van het team en door een aantal broers en zussen van de bewoners op leesbaarheid en eventuele vragen/onduidelijkheden;
 • Het bestuur van de Stichting bespreekt de discussiepunten die in de Familieraad, het team of het bewonersoverleg naar voren zijn gekomen, stelt de teksten vast en laat de definitieve tekst op de Olivier-website plaatsen.
 • Belangrijk is dat alle betrokkenen (bewoners, ouders, team en broers/zussen) bij Olipedia betrokken zijn.

 

Hoe ziet Olipedia er in grote lijnen uit?

 • De onderwerpen staan op alfabetische volgorde
 • Per onderwerp bevat de eerste zin een korte definitie. De rest van de eerste alinea is een korte samenvatting van het artikel. In volgende paragrafen worden relevante onderdelen verder uitgelegd. In het artikel wordt doorgelinkt naar andere relevante onderwerpen in Olipedia of naar achtergrondnotities op de Olivier-website.

 

Status: instemming Raad van Belanghebbenden dd. 18/12/2017.

Oliviernieuws

Het Oliviernieuws is een twee- of driemaal per jaar verschijnende mailnieuwsbrief die aan zoveel mogelijk intern en extern betrokkenen van Olivier wordt toegestuurd. Het Oliviernieuws is al voor de feitelijke start van Olivier in oktober 2009 in het leven geroepen. Oorspronkelijk was het een mailnieuwsbrief die diende als communicatiemiddel om de betrokken ouders op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen gedurende de bouw van de appartementen, de keuze van de zorgverlener en de voorbereiding van het daadwerkelijke wonen.

Functie in de aanloop naar Olivier

De eerste mailing verscheen op 11 december 2007. Het eerste nummer kende nog geen logo, geen vaste opmaak, geen foto’s en werd alleen verstuurd aan de negen ouderparen waaruit Olivier op dat moment bestond. Onderwerpen van de eerste nieuwsbrief waren: akkoord van Woonstichting Stromenland (die later zou overgaan in Woonstichting Leystromen) met het beschikbaar stellen van twaalf in plaats van tien appartementen in het Antoniushuis; toestemming van de Woonstichting om een lift aan te laten leggen waarin een ziekenhuisbed plaats zou kunnen hebben; de verkoop en de prijs van Olivierwijn; een voorstel voor een meer efficiënte vergaderwijze en tenslotte de aankondiging van (de eerste) nieuwjaarsborrel voor alle betrokken ouders, toekomstige bewoners en hun broers en zussen. Alles paste op één A-viertje.

Huidige functie

Inmiddels heeft het Oliviernieuws een andere functie gekregen en kent het een veel bredere verspreiding. Het Oliviernieuws verschijnt inmiddels enkele keren per jaar, waaronder altijd eenmaal als kerstnummer. Het wordt via de mail verspreid en geeft naast een met veel foto’s verluchtigd overzicht van sociale activiteiten waaraan de bewoners hebben deelgenomen, een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen Olivier. Het Oliviernieuws is nog steeds een communicatiemiddel maar wordt verspreid onder een bredere doelgroep: behalve naar ouders en broers en zussen, wordt het Oliviernieuws ook gestuurd naar onder meer betrokkenen bij de Woonstichting, de zorgverlener, de gemeente Oisterwijk, vrijwilligers, andere wooninitiatieven opgezet door ouders, maatschappelijke partners, sponsoren en Vrienden van Olivier. Met het Oliviernieuws wordt beoogd een breed publiek bij het wel en wee van Olivier te betrekken en hen te informeren over de activiteiten van de bewoners, de besturen van Stichting en Vereniging en over de betrokkenheid van Olivier bij diverse maatschappelijke ontwikkelingen die voor ons relevant zijn.

Publicatie op openbare website

Het Oliviernieuws wordt na verschijnen ook geplaatst op de externe (openbare) website van Olivier: www.oliviermoergestel.nl. Op deze website blijven alle oude mailnieuwsberichten beschikbaar. Het Oliviernieuws wordt uitgebracht onder auspiciën van Stichting en Vereniging gezamenlijk.

Status: Oliviernieuws wordt uitgebracht onder auspiciën van de werkgroep Publiciteit namens Stichting en Vereniging Olivier.

Vastgesteld door besturen Stichting en Vereniging Olivier voorjaar 2019

Olivier, herkomst van de naam

De naam Olivier komt van de bewoners zelf. Olivier is afgeleid van oliva, Latijn voor olijf(boom) en olijftak, symbool van vrede. Zo kwamen we op het logo met de boom (ontwerpster huidige logo Carla van Gisbergen). De olijfboom groeit langzaam, maar hij is taai en niet kapot te krijgen. De olijfboom geeft vruchten waarvan olie gemaakt wordt, geeft beschutting, en is daarom waardevol voor de samenleving. Dit vinden wij goed passen bij een huis voor onze groep bewoners in een omgeving waar zij deel van uitmaken en zich thuis voelen.

Status: spontaan bedacht door de bewoners bij een gezamenlijk diner begin 2009.

Organisatie van de zorg bij Olivier

Olivier is een door ouders opgezet kleinschalig wooninitiatief. Voor de organisatie van dit initiatief  is een Stichting opgericht met als doel het goed regelen van de zorg en het wonen bij Olivier. Er wordt 24-uurszorg geleverd die wordt  gefinancierd  uit de PGB’s van alle bewoners tezamen. Alle bewoners vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Stichting Olivier is zorgaanbieder; de Stichting heeft individuele zorgovereenkomsten afgesloten met alle bewoners. Deze zorgovereenkomsten en de zorgbeschrijvingen die de basis van de geleverde zorg vormen, zijn door het Zorgkantoor goedgekeurd. Zorg en begeleiding worden collectief ingekocht bij een professionele zorgverlener. Dat is de HKZ-gecertificeerde Stichting ASVZ uit Sliedrecht. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

De zorg en begeleiding worden verleend door een vast team onder leiding van een meewerkende teamleider. Alle teamleden zijn in dienst van ASVZ. Elke bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider. Die PB’er is het teamlid dat de individuele zorgverlening voor de bewoner coördineert. De zorg vindt plaats op basis van een uitgebreid omschreven Individueel Zorgplan (IP). Het wordt samengesteld en jaarlijks geactualiseerd in overleg met de bewoner, ouders, de vaste orthopedagoog van ASVZ voor Olivier, de teamleider en de PB’er. De PB’er stelt het concept-IP op volgens de richtlijnen van ASVZ. In 2018 is er binnen het ASVZ-systeem Plancare2 een nieuw format voor dit IP doorgevoerd. Daarmee voldoet het IP ook aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), de nieuwe Europese privacywet.

Het bestuur van Stichting Olivier overlegt periodiek (eens per kwartaal, zo nodig vaker) met de teamleider en de zorgmanager van ASVZ. De verslagen van dit overleg worden teruggekoppeld naar alle ouders. Belangrijke zorgthema’s worden besproken met de teamleider,  en met alle ouders in de Familieraad.

De ouders zijn nauw betrokken, niet alleen als mantelzorger voor hun eigen kind, maar ook als vrijwilliger bij groepsactiviteiten. Ze draaien bovendien mee in het bestuur of in werkgroepen. De ouders (of familie) krijgen geen vergoeding voor hun inzet.

Argumenten om de zorg collectief in te kopen:

  • Meer zekerheid dat de zorgbehoefte van de bewoners steeds centraal staat, in plaats van wat de zorginstelling kan/wil bieden;
  • Ouders hebben via het bestuur van de Stichting mede zeggenschap over de inzet en (bij)scholing van personeel, het dienstrooster, aandacht voor speciale zorgthema’s etc.;
  • Deze aanpak maakt het mogelijk collectief toezicht te houden op de omvang en de kwaliteit van de geleverde zorg onder vergelijkbare randvoorwaarden. Dit is niet mogelijk als elke bewoner een individueel contract zou afsluiten;
  • Door collectieve inkoop van zorg krijgen alle bewoners meer zorg en aandacht dan op basis van een individuele zorgovereenkomst mogelijk zou zijn;
  • Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor maatwerk en betere kwaliteit van zorg. Het gaat dan niet alleen om de persoonlijke verzorging en begeleiding, maar ook om het welzijn en sociaal functioneren van de bewoners;
  • Kortom: door de zorg voor alle bewoners met elkaar in te kopen kunnen we als wooninitiatief op het niveau van Olivier zelf de regie voeren en zien we ook hoe de budgetten van de bewoners besteed worden;
  • Ten slotte: met de collectieve afspraken en overleg op bestuursniveau voorkomen we dat
   • een individuele bewoner het contract met Olivier als zorgaanbieder opzegt en zelf een andere zorgaanbieder of zorgverlener kiest. Dit zou als een splijtzwam binnen ons wooninitiatief uit kunnen pakken, met alle onrust voor de bewoners van dien.
   • een bewoner (of diens ouders) onevenredig veel aandacht van zorgteam vraagt. Teamleider is ervoor verantwoordelijk dat de aandacht voor bewoners in overeenstemming is met hun zorgbehoefte, op basis van de CIZ-indicaties.

 

Status: brief aan Zorgkantoor door bestuur opgesteld in overleg met aantal ouders in maart 2017.

Persoonsgebonden budgetten (PGB’s)

Het PGB is de voorziening waarmee de Olivierbewoners, afhankelijk van hun zorgbehoefte, hun zorgvoorzieningen kunnen betalen. Het PGB wordt toegekend door het Zorgkantoor in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).  Stichting Olivier treedt op als zorgaanbieder voor alle bewoners, zodat het totale zorgbudget optimaal wordt benut en Olivier een gezonde financiële basis heeft en duurzaam kan functioneren. Dat is de “winst” van het solidariteitsprincipe. Voor de verantwoording van de besteding van de PGB’s is een transparant beheer gebaseerd op heldere afspraken, belangrijk.

De belangrijkste afspraken staan hieronder genoemd:

 • De afspraak met alle ouders is dat het volledige PGB dat door het Zorgkantoor is toegekend, wordt besteed aan de zorg bij Olivier, met uitzondering van (een gedeelte van) het PGB voor dagbesteding en het PGB-vrij besteedbare bedrag (zie hieronder). Ouders/familie krijgen geen vergoeding voor geleverde zorg, wel zo nodig onkostenvergoeding, mits daarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt met de teamleider en het bestuur;
 • Jaarlijks wordt het vaste maandbedrag dat Olivier in rekening brengt voor de zorg geïndiceerd op basis van de PGB-toekenning voor het komende kalenderjaar. Hiertoe overleggen alle ouders, of bewindvoerder, de jaarlijkse PGB-beschikkingen van het Zorgkantoor aan twee ouders die de administratie begeleiden;
 • Voor de bewoners die ook PGB voor dagbesteding hebben, worden extra zorgkosten in rekening gebracht voor de dagen dat ze niet naar de dagactiviteiten gaan en dus zorg krijgen van team Olivier, binnen de ruimte die het dagbestedingsbudget toelaat. Wanneer de dagbesteding via een Zorg‑in‑Natura constructie is geregeld is het niet mogelijk om te verrekenen voor het aantal niet benutte dagdelen voor dagbesteding buitenshuis;
 • PGB-vrij besteedbaar bedrag: Alle bewoners/PGB-budgethouders mogen zelf beschikken over het door het Zorgkantoor vastgestelde vrij besteedbare bedrag. Dit is een klein deel van het PGB (1,5 %) dat niet aan de SVB of het Zorgkantoor verantwoord hoeft te worden. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan dit besteed worden aan bijvoorbeeld onkostenvergoeding aan een vrijwilliger voor het vervoer naar sportvereniging e.d. of een vakantieweek met begeleiding etc.
 • De PGB-budgethouders (dus de bewindvoerders of de bewoners zelf die niet onder bewind staan) zijn verantwoordelijk voor de PGB-administratie en de verantwoording naar het Zorgkantoor en de SVB;
 • Olivier besteedt de zorg voor het grootste deel uit aan ASVZ, maar regelt zelf een aantal aspecten van de ondersteuning die voor alle bewoners ook belangrijk zijn. Op deze manier kunnen we ruimte creëren voor extra zorgactiviteiten (sociaal-emotionele ondersteuning); (onvoorziene) collectieve uitgaven voor de exploitatie; administratie- en accountantskosten; onkosten voor de inzet van vrijwilligers; en reserves voor leegstand en onderhoud/vervanging. Ook kan Stichting Steunfonds bij Stichting Olivier 2x per jaar kosten in rekening brengen voor de ouderinzet, ter verantwoording van de voorziening continuïteit Olivier.

 

Status:

 

naar boven ↑
© 2009-2020 Copyright Stichting Olivier Moergestel en Vereniging Olivier Moergestel
alt_tekst  Site Ontwerp Rachel & co   alt_tekst