ANBI status Vereniging Olivier

De Vereniging Olivier heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Bevorderende Instelling, waardoor een gift aftrekbaar is van de belasting. Een ANBI instelling zet zich voor minstens 90 % in voor het algemeen belang (zie onder ‘doel Vereniging’); heeft geen winstoogmerk; de bij de instelling betrokken mensen voldoen aan integriteitseisen; het eigen vermogen mag niet meer zijn dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling; en de instelling heeft een actueel beleidsplan;

Sinds de regelgeving is gewijzigd (in 2013) voldoen Stichting en Steunfonds Olivier niet meer aan de ANBI voorwaarden.

Verdere informatie: zie www.belastingdienst.nl.

Status:

Advies werkgroep Financiën september 2018

 

Boekhoudprogramma Unit4

Vanaf de start van Olivier is de financiële administratie van Stichting, Steunfonds en Vereniging Olivier in Unit4 bijgehouden door accountantskantoor Van Dam, Moergestel. Met ingang van boekjaar 2017 heeft Olivier een online abonnement op dit boekhoudprogramma. Hierin registreert de werkgroep Financiën alle relevante financiële gegevens. Drie leden van de werkgroep voeren deze gegevens in, volgens het 6-Ogen principe.

Het voordeel van dit boekhoudprogramma is dat de financiële stand van zaken op ieder gewenst moment inzichtelijk is voor de 3 besturen en dat in de toekomst bij eventueel financieel zwaar weer direct kan worden ingegrepen.

Status:

Vastgesteld door besturen Stichting Olivier en Stichting Steunfonds Olivier dd. december 2018 op advies van werkgroep Financiën dd. september 2018

 

Financieel zwaar weer

Mocht Olivier onverhoopt financieel in zwaar weer terecht komen, dan volgt het Stichtingsbestuur de volgende beleidslijn:

 • Altijd de tering naar de nering zetten. Ofwel: prioriteiten stellen naar bevind van zaken.
 • Zo wordt de inzet van personeel steeds afgestemd op de CIZ-indicaties, en daarmee op het totaal beschikbare PGB;
 • Externe financiering zoeken;
 • Tijdelijke en zo kort mogelijke aanvulling vanuit het Steunfonds Olivier vragen;
 • Zorg-in-Natura constructie als laatste redmiddel. Deze mogelijkheid is ook voorzien in het contract met zorgaanbieder ASVZ.

 

Status:

 

Financiële exploitatie Stichting Olivier

De belangrijkste uitgangspunten en afspraken over de exploitatie worden hieronder toegelicht. De 2 grootste uitgavenposten zijn de zorgkosten (te betalen aan zorgverlener ASVZ) en de huurkosten (te betalen aan Woonstichting Leystromen).

Zorginkomsten en -uitgaven:

 • Alle PGB-inkomsten worden besteed aan de zorg voor de bewoners, behalve een beperkt bedrag voor de exploitatiekosten (zoals accountantskosten, materiaalkosten, reservering voor (onvoorziene) collectieve uitgaven, risicodekking);
 • ASVZ stuurt per maand achteraf één factuur voor alle personeelskosten, inclusief 13% overhead en afkoop van ziektekosten à 5,2%. Stichting Olivier factureert maandelijks (achteraf) aan de bewoners (via de Sociale Verzekeringsbank) een vast maandbedrag voor de geleverde zorg;
 • Om de kosten van de zorg te bewaken maakt het bestuur aan het begin van elk kalenderjaar schriftelijk afspraken met ASVZ over de te leveren zorg en de daarop afgestemde personeelsbezetting en wat dat kost. Het bestuur weegt af of dit jaarbedrag haalbaar is op basis van de te verwachten inkomsten uit de PGB’s. ASVZ verplicht zich ertoe dat de kosten in dat jaar binnen het afgesproken bedrag blijven;
 • Bij iedere personeelswisseling worden nieuwe afspraken gemaakt over de teamformatie met de teamleider en teammanager van ASVZ. Dit gebeurt op basis van door ASVZ aan te leveren informatie over de financiële consequenties;
 • Elk kwartaal bespreekt het bestuur de urenverantwoording met de teamleider en de teammanager. Op die manier kunnen we nagaan of de afgesproken hoeveelheid zorg geleverd wordt en of de ingediende rekeningen kloppen;
 • De financiering van de zorg overdag voor de bewoners die niet naar dagbesteding gaan of geen werk hebben is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. Uitgangspunt blijft dat alle bewoners zoveel als zij kunnen naar activiteiten buitenshuis gaan, zodat zij hun blik verruimen en meedoen in de maatschappij. Vanaf de start van Olivier regelen de ouders de dagbesteding (voor de bewoners die hiervoor een indicatie hebben). Ondertussen heeft het zorgteam goede contacten met de locaties van de dagbesteding om de begeleiding van de bewoners te stroomlijnen. Daarnaast wordt door het bestuur – samen met bestuur van Goed Wonen – bezien hoe de dagbesteding in de toekomst geregeld kan worden, als ouders dat niet meer kunnen;
 • Aan bewoners die hun PGB-dagbesteding deels niet benutten voor activiteiten buitenshuis worden kosten voor zorg bij Olivier in rekening gebracht.

 

Huurinkomsten en -uitgaven;

 • met uitzondering van de servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimte ontvangt de Stichting de huur- en servicekosten terug van de bewoners; de bewoners betalen de huur uit eigen inkomsten. De hoogte van de huur en de servicekosten wordt jaarlijks bepaald door de Woonstichting, na overleg met de werkgroep Beheer.

 

Overige inkomsten en -uitgaven:

 • De Stichting ontvangt ook de kosten terug van de bewoners voor de WKO (warmte-koude opslag) en het gebruik van telefoon/internet/TV voorzieningen in hun appartementen.
 • De kosten van de maaltijden (levensonderhoud) worden aan de bewoners doorberekend en de bewoners betalen een eigen bijdrage voor de huishoudelijke verzorging; zie ook Financiële zaken individuele bewoners.

De werkgroep Financiën houdt toezicht op de financiële exploitatie van de Stichting.

Status:

 

Financiële zaken individuele bewoners

Stichting Olivier is verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van de gezamenlijke financiën van zorg en wonen. De bewoners of hun bewindvoerders zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke financiële zaken, inclusief dagbesteding. De belangrijkste zaken die zij zelf moeten regelen worden hier toegelicht:

De financiële privé administratie waaronder alle bankzaken (incl. vermogensbeheer), de PGB-administratie en verantwoording (onder meer tijdig opsturen van de zorgfacturen en wijzigingsformulieren in verband met wijzigingen in de zorgovereenkomst of het maandtarief etc.) en alle belastingzaken (aanvragen toeslagen, aangifte).

* Om de zelfredzaamheid te bevorderen en zoveel mogelijk in stand te houden ondersteunt het zorgteam de bewoners die dat zelf kunnen, bij hun financiële administratie. Dit kan een begeleidingsdoel zijn voor een bewoner. Afspraken hierover worden in het Individueel Zorgplan van de betreffende bewoner vastgelegd.

* Bewoners moeten ervoor zorgen dat op de eerste dag van elke maand de afgesproken bedragen voor huur, WKO kosten en voorschot levensonderhoud (voeding) zijn overgemaakt aan de Stichting. Iedere 4 (of meer) maanden krijgen de bewoners een afrekening van de kosten voor levensonderhoud die nog moeten worden bijbetaald of die de bewoner terugkrijgt; zie bij financiële exploitatie Stichting.

* Voor de bewoners die de was laten doen wordt 1x per jaar een vast bedrag (€ 300,-) in rekening gebracht. Het is tot dusverre niet nodig geweest dit bedrag aan te passen.

* Telefoonkosten worden naar gebruik (aantal tikken) betaald.

Verzekeringen afsluiten; een aantal verzekeringen wordt collectief geregeld via Vereniging Olivier. De ziektekostenverzekering moet de bewoner/bewindvoerder zelf regelen.

Organisatorische zaken: zoals het aanvragen van een paspoort of taxi-pas e.d. en het regelen van deelname aan een vakantiereis.

Juridische zaken: het regelen van bewindvoering en mentorschap. Ook testamentaire regeling valt hieronder.

 

Status:

 

Financiële zaken Vereniging Olivier

Om de activiteiten van de Vereniging mogelijk te maken dragen de ouders van de bewoners jaarlijks € 500,- bij, met ingang van 2009.

Uitgaven die het team doet voor activiteiten, worden jaarlijks begroot en halfjaarlijks voorgeschoten. De Vereniging maakt daartoe een bedrag over naar de teamrekening bij ASVZ, waarover ASVZ de controle heeft. Het team kan betalen in contanten. Achteraf worden de uitgaven door de penningmeester van de Vereniging gecontroleerd.

De penningmeester van de Vereniging regelt de afspraken en betalingen in verband met de collectief voor de bewoners afgesloten verzekeringen.

 

Status:

 

Financiën van het Olivier collectief

De basisprincipes die ten grondslag liggen aan de manier waarop de financiën bij Olivier zijn geregeld worden hieronder toegelicht. Aansluitend volgt een lijst van onderwerpen waarnaar kan worden doorgelinkt.

Bij alle financiële afspraken van het Olivier collectief gaan we uit van 3 basisprincipes:

Het belangrijkste uitgangspunt is het in de Nota Visie en organisatie beschreven solidariteitsprincipe. Financieel gezien betekent dit ‘samen sterk’ principe, dat de Stichting Olivier niet alleen de zorg voor alle bewoners collectief inkoopt, maar ook andere voorzieningen zoals huisvesting, gezamenlijke huishouding, verzekeringen e.d. Gezamenlijke inkoop is niet alleen goedkoper, maar argument is ook dat iedereen er belang bij heeft dat het collectief goed functioneert en daar dus aan meebetaalt. Een goed functionerend collectief is goud waard; dat betaalt zich altijd terug.

Het principe van ‘Gescheiden zorg en wonen’.  Dit houdt in dat de zorg wordt betaald uit de gezamenlijke PGB budgetten van alle bewoners. De bewoners betalen zelf de huur. Ook de kosten van eten en drinken en overige privé uitgaven financieren zij vanuit hun eigen inkomsten, in de vorm van loon of uitkering.

De 3 Olivier organisaties (Stichting, Steunfonds en Vereniging) voeren een solide en zorgvuldig financieel beleid. Zo kennen we een defensief vermogensbeheer: geen speculaties bij beleggingen. Uitgangspunt blijft ‘altijd tering naar de nering zetten’ zodat er ook in de toekomst voldoende buffer blijft om eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen. Transparantie is daarnaast van groot belang. Dit komt tot uiting in het 6-ogen principe bij de financiële administratie (facturering, uitbetalingen, boekhouding).

De Werkgroep Financiën adviseert de besturen van de 3 Olivier organisaties over hun financieel beleid.

Onderwerpen die elders in Olipedia staan beschreven:

 

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier dd 6 december 2018  op advies van de werkgroep Financiën dd. september 2018

 

Huishoudpot

Uit de huishoudpot worden alle gezamenlijke uitgaven betaald voor de maaltijden van de Olivier bewoners. Daarnaast is er een lief en leed-pot voor verjaardagen e.d.

Gezamenlijke maaltijden in huiselijke sfeer zijn heel belangrijk voor het sociaal functioneren van de groep bewoners. De personeelsbezetting wordt hierop afgestemd; in de gemeenschappelijke ruimte is de gastvrouw of gastheer de spil waar alles om draait.

In overleg met de teamleider zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:

 • Vanuit oogpunt van solidariteit betalen alle bewoners een vast bedrag (€ 25,- per maand) aan de gezamenlijke huishoudpot (voor koffie/thee/frisdrank). Behalve deze vaste component betalen de bewoners een vast bedrag voor de maaltijden (€ 0,70 voor ontbijt, € 1,25 voor lunch en € 4,-  voor de warme maaltijd. Deze prijzen gelden per september 2020. Aanpassing van de prijzen wordt voorbereid in de Werkgroep Financiën, waarna het stichtingsbestuur de wijziging vaststelt.
 • Aan de bewoners wordt zelf de keuze gelaten of zij wel of niet aan de maaltijden willen deelnemen. De bewoners melden drie dagen van tevoren als zij niet willen mee -eten. Deze regeling geldt ook als ouders of bezoekers een keer mee willen eten. Zij betalen €5 voor een diner en €2,50 voor een lunch.
 • De bewoners betalen elke maand een voorschotbedrag voor voeding etc. (levensonderhoud); 2 keer per jaar krijgen ze een nacalculatie in verband met niet genoten maaltijden in de voorafgaande maanden.
 • Iedereen doet per definitie mee aan het lief en leed potje (voor verjaardagen etc.).
 • De huishoudpot en de lief en leed-pot worden beheerd door de teamleider. Het gastteam zorgt voor de registratie van wel of niet genoten maaltijden. Op basis van die gegevens maakt de administrateur maandelijks een bedrag over om de huishoudpot op peil te houden.
 • In hun diensttijd eten de begeleiders en het gastteam mee met de bewoners. Deze kosten worden niet apart verrekend.

 

Status:

Huur appartementen

De Stichting Olivier huurt 12 appartementen van Woonstichting Leystromen. Met de Woonstichting is afgesproken dat voor de Gemeenschappelijke Ruimte geen huur hoeft te worden betaald. De bewoners van Olivier huren ieder een eigen appartement van de Stichting Olivier. Zij betalen allemaal dezelfde huur.

Waarom geen verschillende huren?

De appartementen zijn niet allemaal even groot. Sommige appartementen hebben een terras of balkon en andere niet. Toch betalen alle Olivierbewoners hetzelfde huurbedrag. Daar zijn de volgende drie argumenten voor.

 • Olivier gaat uit van het solidariteitsprincipe: samen krijg je meer voor elkaar dan alleen. We doen dat door alle middelen en menskracht bij elkaar te leggen. We bundelen kennis en werken zoveel mogelijk samen, want vele handen maken licht werk. Zorg, verzekeringen, voedsel en andere zaken kopen we collectief in. Kleine voor- en nadelen vallen zo in het niet vergeleken met de situatie die de bewoners thuis bij hun ouders gewend waren of met de situatie in een zorginstelling.
 • Met woonstichting Leystromen is in 2009 voor alle appartementen één huursom afgesproken die onder de huurtoeslaggrens ligt. Daardoor is voor iedereen de huur van het appartement betaalbaar. Dat sluit aan bij de maatschappelijke doelstelling van een woningcorporatie als Leystromen. Als we verschil in huren zouden invoeren, krijgen de bewoners met een lagere huur minder huurtoeslag. Met huurdifferentiatie schieten we dus niets op.
 • Het wordt bestuurlijk en administratief een stuk ingewikkelder als we hoge en lage huren in gaan voeren.

 

Hoe wordt de huur betaald?

De bewoners betalen de huur aan Olivier uit eigen middelen. Ze hebben allemaal inkomsten uit loon of van een uitkering (Wajong). De Belastingdienst bepaalt de huurtoeslag, afhankelijk van het inkomen. De werkgroep Beheer houdt hierover contact met de Belastingdienst.

Maandelijks betaalt Stichting Olivier de totale huursom voor alle appartementen aan de Woonstichting. Op verzoek van de Woonstichting is voor zekerstelling van de huurbetalingen een bankgarantie afgesloten bij de RABO bank.

Huur en zorg zijn onderling gekoppeld

De zorg voor de Olivierbewoners wordt bekostigd uit hun persoonsgebonden budgetten (pgb). De betalingen voor zorg en wonen komen dus uit aparte bronnen: dit heet gescheiden zorg en wonen. Maar dit betekent niet dat zorg en wonen bij Olivier los van elkaar staan.

Zo mag een bewoner de zorg in de woonvoorziening niet inhuren bij een andere zorgverlener dan die door Olivier is gekozen. De financiële haalbaarheid van Olivier rust op gezamenlijke inkoop van de zorg. Als die collectieve aanpak en solidariteit wegvallen, kan Olivier niet meer bestaan. Dit beginsel staat daarom ook in zowel de huur- als zorgcontracten. Overigens: ook de woonstichting kan niet zomaar iemand in een vrijkomend appartement plaatsen. Nieuwe bewoners krijgen de zorg zoals Olivier die heeft geregeld.

Status: instemming Raad van Belanghebbenden van februari 2008 punt 2 en maart 2009 punt 5.

Instappremie voor nieuwe bewoners

Als vergoeding voor de pasklare woon-zorginfrastructuur, de kant en klare inrichting, e.d. is een instappremie voor nieuwe bewoners van € 2.500 reëel (prijspeil 2009). Dit bedrag zal als donatie aan het Steunfonds Olivier ten goede komen. Het kan niet teruggevorderd worden bij een eventueel vertrek van de bewoner bij Olivier.

Het Bestuur van Stichting Olivier kan een aangepaste regeling treffen wanneer de hoogte van het bedrag voor een geschikte kandidaat/bewoner een onoverkomelijk bezwaar is.

 

Status:

 

naar boven ↑
© 2009-2020 Copyright Stichting Olivier Moergestel en Vereniging Olivier Moergestel
alt_tekst  Site Ontwerp Rachel & co   alt_tekst