Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg vindt bij Olivier in principe maandelijks plaats. Er worden punten aan de orde gesteld die de bewoners en het team voor de dagelijkse gang van zaken op en rond Olivier belangrijk vinden. De agenda en het verslag worden samen met de begeleiding gemaakt. Verslagen komen op de interne website.
Als iemand een activiteit organiseert voor Olivier, komt diegene dat in principe in het bewonersoverleg toelichten. Doel is de bewoners te informeren over wat hun te wachten staat en of er van hen actieve medewerking wordt gevraagd.

Status: vastgesteld Bewonersoverleg en bestuur Stichting dd. december 2018

Familieraad/Raad van Belanghebbenden

Aan Stichting Olivier is volgens de statuten een Raad van Belanghebbenden toegevoegd, waarvan alle ouders lid zijn. Door dit lidmaatschap hebben zij een directe relatie met de zakelijke Stichting Olivier. De Raad van Belanghebbenden vergadert ongeveer drie keer per jaar – of vaker indien nodig – met het bestuur van Stichting Olivier. Deze vergaderingen worden voorbereid door het bestuur van de Stichting. Het lidmaatschap staat ook open voor broers en zussen van de bewoners die zich hiervoor bij het bestuur van de Stichting kunnen aanmelden. Ook de partners van zussen en broers en de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners kunnen zich aanmelden. De naam ‘Raad van Belanghebbenden’ is in de Raad van belanghebbenden van 27 juni 2019 veranderd in ‘Familieraad’.

De belanghebbenden hebben volgens de statuten het recht op inzage in de jaarstukken van de Stichting. Verder hebben zij het recht om gehoord te worden over de jaarstukken en andere ingrijpende maatregelen zoals het wijzigen van de statuten. Normaal worden in de vergadering onderwerpen besproken als de stand van zaken van de financiën, de zorg, personeelswijzigingen, beheer gebouw en voorzieningen, en andere zaken die in de ruimste zin te maken hebben met het welzijn van de bewoners van Olivier. Soms worden dan ook derden uitgenodigd om toelichting te geven. Zo geeft o.m. de teamleider van ASVZ regelmatig toelichting op onderwerpen over de begeleiding en zorg van de bewoners.

Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat aan ouders en de team(leider) beschikbaar wordt gesteld via de interne website.

Status: statutair vastgesteld dd. januari 2008

 

 

Gedragscode vrijwilligers/bestuursleden Stichting en Vereniging Olivier

Inleiding

Veel grenzen in het (lichamelijk) contact tussen vrijwillig actieve bestuursleden van Stichting/Vereniging Olivier en bewoners van Olivier zijn niet eenduidig. Sommige bewoners hebben behoefte aan een aai over de bol als ze troost zoeken, anderen vinden het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle bewoners en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten met bewoners absoluut ontoelaatbaar zijn.

Daarom hebben wij als Stichting/Vereniging voor al onze (vrijwillige) bestuursleden (verder vrijwilligers genoemd) een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle betrokkenen, en
 • de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze organisatie wordt gevoerd.

Wij verwachten van alle vrijwilligers dat zij deze gedragscode ondertekenen. Hiermee verklaren zij de gedragscode te kennen en volgens de gedragscode te zullen handelen.

De gedragsregels

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bewoner zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de bewoner te bejegenen op een wijze die de bewoner in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de bewoner dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de bewoner.
 5. De vrijwilliger mag de bewoner niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger zal tijdens reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met bewoners en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 7. De vrijwilliger heeft de plicht de bewoner naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de bewoner is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met bewoners en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met bewoners wordt binnen Olivier verstaan: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding, en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het uitsluiten van bestuurswerkzaamheden voor Stichting/Vereniging Olivier en opname van persoonsgegevens in een centraal register. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met bewoners waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is  op (datum)  vastgesteld door het bestuur van Stichting/Vereniging Olivier.

Ondertekening vrijwilliger                              Ondertekening Bestuur Stichting/Vereniging

 

Status: Behandeld in Raad van Belanghebbenden/Familieraad van 27 juni 2019 en vastgesteld door bestuur Stichting Olivier

Huisregels

De huisregels (‘Zo doen we dat bij Olivier’) moeten zorgen voor een goede balans tussen individuele vrijheid én goed sociaal functioneren van de groep Olivierbewoners. Uiteraard geldt het naleven van deze regels ook voor het begeleidingsteam, ouders en bezoekers, dus ook voor iedereen die niet bij Olivier woont.

Behalve deze regels zijn er ook afspraken tussen de bewoners en de begeleiders bij Olivier.

Alle regels zijn opgesteld samen met de bewoners. Het aantal is te overzien. Ze gelden voor iedereen. Ze zijn positief geformuleerd. Iedereen kan ze begrijpen. En het is eenvoudig om je er aan te houden.

Iedereen van Olivier let erop dat we ons aan de regels houden. In het Bewonersoverleg wordt jaarlijks gekeken of dat ook het geval is of dat een regel veranderd moeten worden.

 

Zo doen we dat bij Olivier

 • We zijn bij Olivier aardig voor elkaar en zorgen met z’n allen dat het gezellig is.
 • Als iemand alleen wil zijn, dan laten we hem of haar met rust.
 • Zorg ervoor dat niemand last van jou heeft.
 • Maak nooit de spullen van een ander kapot.
 • Als je iets van de ander niet fijn vindt, dan mag je daar op een rustige manier iets van zeggen of het met de begeleiding bespreken.
 • Iedereen bij Olivier is gelijk: niemand heeft een streepje voor.
 • Als je boos bent, mag een ander daar niet bang van worden.
 • Schoppen of slaan kan echt niet.
 • Een biertje drinken is prima, maar hou op voor je dronken wordt.
 • In de gemeenschappelijke ruimte wordt niet gerookt.
 • Wapens of drugs in huis? Kan echt niet!
 • Als een van ons wil bidden, dan zijn we met z’n allen even stil.
 • Wie een hondje of een ander dier mee naar binnen wil nemen, vraagt eerst aan iedereen in de gemeenschappelijke ruimte of dat goed is. Maar ook daarna mag er geen overlast van komen.
 • Als er een feestje in de gemeenschappelijke ruimte is, mogen alle twaalf bewoners van Olivier komen.

 

Afspraken tussen de bewoners en de begeleiders

 • De begeleiding gaat nooit zomaar je appartement binnen, maar belt eerst aan en wacht dan tot jij opendoet. Bij een noodsituatie geldt dat natuurlijk niet.
 • Je laat de begeleiding weten wanneer je weggaat en wanneer je terugkomt.
 • Zet de computer of televisie niet te hard. Je buren mogen er geen last van hebben.
 • In jouw appartement mag alléén gerookt worden als jij dat goed vindt.
 • Wil je een huisdier houden? Dat mag, maar je moet er wel zelf voor zorgen. Ook mag het dier geen overlast veroorzaken voor andere bewoners.
 • Als je bezoek of een logé hebt, mogen anderen daar geen last van hebben.
 • Moet je bezoeker of logé geholpen worden, dan moet je dat van tevoren aan de begeleiding vertellen.
 • Blijft iemand bij je slapen, dan moet de begeleiding dit weten in verband met de brandveiligheid.
 • De gemeenschappelijke ruimte is er voor iedereen. Als je tv wilt kijken, de muziek aan wilt zetten of wilt computeren, dan vraag je eerst of dat goed is.
 • Je probeert zoveel als je kunt mee te helpen in het huishouden. De begeleiding kijkt wie wat kan doen.
 • Eten en spullen die in de gemeenschappelijke ruimte horen, mag je niet meenemen.
 • Je probeert een ander zoveel mogelijk te helpen en te steunen.
 • Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken.

 

Status: vastgesteld in het Bewonersoverleg van 12 december 2017.

Organisatie van Olivier

In 2008 zijn in de aanloop naar de daadwerkelijke exploitatie van Olivier drie bij de Kamer van Koophandel geregistreerde organisatie onderdelen opgericht om het doel en de visie van Olivier te kunnen realiseren. Het gaat om:

 • Stichting Olivier: voor het regelen van de zakelijke aspecten van zorg en wonen. Met diverse partijen zijn daarvoor vervolgens contracten afgesloten. De Stichting heeft vaste werkgroepen voor het beheer van het gebouw, voor financiën, en voor publiciteit die bemenst worden door ouders. De relatie tussen de Stichting en de ouders en vertegenwoordigers van de bewoners is geformaliseerd in een Familieraad.
 • Vereniging Olivier: deze organiseert interne activiteiten, enthousiasmeert het sociale netwerk van ouders, familieleden, vrienden en vrijwilligers, en verbindt Olivier met het maatschappelijk netwerk in Moergestel. Verworven kennis en expertise worden landelijk gedeeld met initiatieven en organisaties op het gebied van zorg.
 • Stichting Steunfonds Olivier:  opgericht om de financiële continuïteit van Olivier te waarborgen.

 

Status: vastgelegd in de diverse statuten en oprichtingsvergaderingen

 

Stichting Olivier

Het doel van Stichting Olivier is volgens artikel 2 van de statuten: ‘Het voorzien in een goede huisvesting en zorgverlening van personen die daartoe zelf onvoldoende in staat zijn wegens lichamelijke dan wel verstandelijke beperkingen en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en alles zonder winstoogmerk.’

Waarom een stichting voor zorg en wonen?

Een stichting is kort gezegd een bestuur en een zak centen. Het bestuur is geen verantwoording verschuldigd aan leden, want een stichting kent geen leden. Er is een stichting in het leven geroepen en niet een vereniging omdat Olivier een zakelijke onderneming is. Als snel ingrijpen nodig is of als privacy van de bewoners in het geding is, is er geen tijd voor uitgebreide discussies waarbij instemming van de leden vereist is, zoals bij een vereniging.

Hoe opereert het bestuur van Stichting Olivier?

Het bestuur kan alleen goed functioneren als de bestuursleden het vertrouwen genieten van de deelnemers aan het project Olivier (ouders, later broers en zussen). Bij een collectief gedragen project moeten alle deelnemers steeds door één deur gaan. Daarom hebben we het volgende besloten.

Vanaf de start van Olivier in 2007 zijn er werkgroepen die bestuursbesluiten voorbereiden. Op die manier delen de ouders onderling de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor Olivier. Het is het project van alle betrokkenen. Het bestuur toetst vervolgens de resultaten van de werkgroepen aan de visie van Olivier en aan de resultaten van andere werkgroepen, zodat die resultaten niet haaks op elkaar komen te staan.

In de statuten van de Stichting is een Raad van Belanghebbenden – die sedert de Raad van Belanghebbenden van 27 juni 2019 Familieraad heet – opgenomen, die te vergelijken is met de ledenvergadering bij een vereniging. Formeel heeft de Familieraad/RvB bij de Stichting weinig te zeggen. Volgens artikel 9 lid van de statuten heeft de Familieraad/RvB immers geen beslissingsrecht. Maar we willen met z’n allen het beste voor de bewoners en dus is het praktijk dat het bestuur pas een besluit neemt als er in de Familieraad/RvB over gesproken is. Onderwerpen die daar aan bod komen, worden meestal ook voorbereid in werkgroepen.

Maar in situaties waarbij het bestuur snel besluiten moet nemen, is er vaak geen ruimte voor overleg in werkgroepen en Familieraad/RvB. Om de onderlinge solidariteit bij Olivier te waarborgen, zal het bestuur in die gevallen wel achteraf zijn stappen moeten verantwoorden. Dit gebeurt zo open mogelijk, tenzij privacy in het geding is.

Statuten van de Stichting Olivier

In de statuten is een Raad van Belanghebbenden (RvB) opgenomen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, van wie er één is aangewezen door de Vereniging. Voor een aantal besluiten moet het bestuur de RvB horen. Het aantal leden van de RvB per bewoner ligt niet vast, maar het bestuur kan in het huishoudelijk reglement van de Stichting het maximaal aantal belanghebbenden per bewoner vaststellen.

Belanghebbenden kunnen zelf een vergadering bijeenroepen (met een minimaal quotum), maar zij kunnen het bestuur niet wegsturen. Als de RvB meent dat het bestuur van de Stichting niet handelt volgens het doel van de Stichting, kunnen belanghebbenden wel naar de rechter stappen. Dit is wettelijk zo geregeld.

Bestuursleden hebben een zittingsduur van maximaal vier jaar en kunnen één maal worden herkozen. Om te voorkomen dat het hele bestuur tegelijkertijd aftreedt, is het verstandig een rooster van aftreden vast te stellen.

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Olivier

In het huishoudelijk reglement staan nadere regels en details over belangrijke onderwerpen. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet. Het Huishoudelijk Reglement van de Stichting is van 4 februari 2009.

Het reglement is door het bestuur van de stichting opgesteld en kan door haar worden aangevuld of gewijzigd. De Raad van Belanghebbenden heeft op 26 januari 2009 met het huishoudelijk reglement ingestemd. Het behandelt onderwerpen als bestuurstaken, de Raad van Belanghebbenden, werkgroepen of ad hoc commissies, vertrouwelijkheid van informatie, bewoners, nieuwe bewoners, toewijzing van appartementen, vertrek bewoners en geschillen. Een aantal onderwerpen is ondertussen verouderd.

Ook Stichting Olivier kent een Verklaring Omtrent het Gedrag als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

De Stichting Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17218509.

Status van de statuten: behandeld in de Bijeenkomst Olivier wooninitiatief van 26 november 2007 en in de eerste vergadering van de Raad van Belanghebbenden van 28 januari 2008 punt 5. De statuten zijn van 15 januari 2008.

Stichting Steunfonds Olivier

Doel van Stichting Steunfonds Olivier

De Stichting Steunfonds Olivier is in december 2008 opgericht. Dit Steunfonds  heeft volgens de statuten (artikel 2) ten doel: ‘het verrichten van al hetgeen dienstbaar is aan het realiseren van de doelstelling van de te Moergestel gevestigde Stichting Olivier, voor zover bekostiging daarvan door derden niet mogelijk is’. Vooral van belang is de dekking van de financiële risico’s. Deze kunnen te maken hebben met (tijdelijke) leegstand en daardoor wegvallen van PGB-inkomsten, onverwachte schommelingen in personeelskosten en tekorten als gevolg van beleidswijzigingen van de overheid in de financiering van de zorg. Op langere termijn is het bedoeld om de zorg op een goede manier voort te kunnen zetten. De reserves van het Steunfonds zijn onder meer opgebouwd uit schenkingen en donaties.

Statuten

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen. Bestuursleden hebben een zittingsduur van maximaal 4 jaar en kunnen 1 x worden herkozen. Ieder kalenderhalfjaar wordt ten minste één vergadering gehouden. Om te voorkomen dat het hele bestuur tegelijkertijd aftreedt, is het verstandig een rooster van aftreden vast te stellen.

Het bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen waarin wordt vastgelegd dat de penningmeester van Stichting Olivier bij voorkeur ook penningmeester is van het Steunfonds. Tevens wordt opgenomen dat externen in het bestuur in de minderheid blijven.

De Stichting Steunfonds Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17239058.

Ook Stichting Steunfonds Olivier kent een Verklaring Omtrent het Gedrag als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

Beleidsnota’s

Het bestuur heeft in overleg met de werkgroep Financiën twee notities opgesteld om haar doen en laten vast te leggen:

 • Plan van aanpak Stichting Steunfonds Olivier. Hierin wordt het doel ten behoeve van  de continuïteit van Olivier, fondsenwerving, beleid en organisatie beschreven;
 • Notitie vermogensbeheer. Hierin worden de uitgangspunten voor het vermogensbeheer beschreven.

Verzoek om financiële steun van Stichting of Vereniging Olivier

Zoals beschreven in het Plan van Aanpak kan het bestuur van Stichting Olivier een beroep doen op Steunfonds Olivier voor financiële steun. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van een motivatie en onderbouwing. Het is niet zo dat Stichting Steunfonds Olivier een verzoek om steun zomaar inwilligt. Stichting Olivier zal moeten aantonen dat zij alles in het werk gesteld heeft om haar problematiek eerst zelf op te lossen. Natuurlijk kan er sprake zijn van overmacht, maar daar is het Steunfonds juist voor bedoeld.

In september 2018 heeft het bestuur van Stichting Steunfonds besloten dat ook de Vereniging Olivier een beroep kan doen op het Steunfonds. Het Steunfonds heeft hiertoe een bedrag gereserveerd voor bijzondere maatschappelijke activiteiten in het kader van Vereniging Olivier. Bij de beoordeling van een verzoek om financiële steun volgt het bestuur van Stichting Steunfonds dezelfde beleidslijn als hierboven beschreven.

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Steunfonds Olivier dd september 2018  op advies van de werkgroep Financiën dd. september 2018

Het eerste bestuur heeft de statuten op 24 december 2008 ondertekend.

Notitie vermogensbeheer is na advisering door uitgebreide Financiële commissie vastgesteld door bestuur Stichting Steunfonds dd. 19 december 2016

 

Stuurgroep Toekomst

De Stuurgroep Toekomst van Olivier heeft als taak om Olivier beter op de toekomst voor te bereiden.

Voorloper van de Stuurgroep was de werkgroep Toekomstbestendigheid of ‘Olivier for ever’ die als taak had risico’s van Olivier te inventariseren en een aanpak te bedenken om de te verwachten problemen te tackelen. De achterliggende gedachte is dat bewoners en hun ouders ouder worden. Er komt een tijd dat ouders niet meer zoveel kunnen bijspringen. Broers, zussen en familie zijn zeker bereid om op termijn het stokje over te nemen, maar we moeten ons realiseren dat het dan anders – en ook minder intensief – zal gaan dan wat de bewoners nu gewend zijn. Daarom moeten we nú investeren in de toekomst van de bewoners, ze kunnen nu nog groeien naar meer zelfstandigheid zodat ze zich later beter kunnen redden, samen met hun begeleiders. Als we dit nu niet goed regelen, lukt het later niet meer.

In het navolgende komen de volgende punten aan de orde:

 • Voorstellen werkgroep ‘Olivier for ever’
 • Opdracht Stuurgroep Olivier en activiteiten tot nog toe
 • Aan te pakken onderwerpen

 

De werkgroep ‘Olivier for ever’ (Toekomstbestendigheid)

De werkgroep heeft eerst de risico’s geïnventariseerd die voor Olivier te verwachten zijn en vervolgens wat een eerste aanpak kan zijn om ook in de toekomst goede zorg voor onze bewoners te kunnen blijven garanderen. De in het werkplan ‘Olivier for ever’ beschreven risico’s zijn:

 • Minder draagvlak voor een gezamenlijke aanpak
 • Te weinig of kwalitatief onvoldoende zorg of begeleiding
 • Te weinig zinvolle dagbesteding of werk
 • Financieel tekort
 • Bestuurlijke organisatie niet goed geregeld
 • Zorg en financiën voor de individuele bewoners niet goed geregeld

 

De activiteiten zijn benoemd voor de korte termijn (binnen 1-2 jaar) en voor later (binnen 5 jaar). Als activiteiten voor de korte termijn worden in het werkplan genoemd:

 • Cruciaal voor Olivier is het draagvlak voor de gezamenlijke aanpak en de onderlinge solidariteit. Geconstateerd wordt dat het vastleggen van ons collectief geheugen en dit regelmatig breed te bespreken (in Familieraad én team) belangrijk is, zodat iedereen weet hoe bepaalde zaken geregeld zijn en waarom;
 • Geconstateerd wordt ook, dat vragen en discussiepunten op het terrein van de zorg blijven ‘hangen’ zoals 24-uurszorg en indeling zorgtaken over noodzakelijk-nuttig-leuk. Bovendien kunnen we verwachten dat in de toekomst meer zorgthema’s naar boven komen (zorgbehoefte kan veranderen, financiering van de zorg kan in geding komen en hoe maken we dan de juiste keuzes etc.). Voorstel is om enkele keren per jaar rondom een bepaald kernthema (te besluiten in Familieraad) een discussiebijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomsten moeten goed worden voorbereid door een themagroep;
 • Verschuiving van de regie naar de PBers;
 • Veranderende rol PBers en een daarop gericht opleidingsplan;
 • Gemeenschappelijke jobcoach aanstellen;
 • Themabijeenkomst wat er voor de toekomst geregeld moet zijn t.a.v. testament, mentorschap en bewindvoering.

 

Opdracht Stuurgroep Olivier en activiteiten tot nog toe

De stuurgroep Olivier heeft van het bestuur van Stichting Olivier de opdracht gekregen om dit plan met activiteiten in de komende jaren uit te voeren. Uitgangspunt daarbij is om door een gezamenlijke aanpak overeenstemming te bereiken in themagroepen van ouders, teamleden, en broers en zussen. De Stuurgroep stelt per onderwerp een opdracht samen in overleg met de themagroep. De themagroep rondt het onderwerp in ca. een half jaar af. Het resultaat wordt besproken in de Familieraad. Het bestuur van de Stichting stelt ten slotte e.e.a. vast.

Sedert de instelling van de Stuurgroep zijn de volgende acties uitgevoerd:

 • In de Olipedia op de website staan momenteel ca 50 onderwerpen beschreven waarover in de afgelopen 10 jaar afspraken zijn gemaakt. Alle onderwerpen zijn nogmaals besproken in de Familieraad en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Olivier, resp. bestuur Stichting Steunfonds.
 • Er zijn themagroepen geweest over:
  • Social media: follow-up gebeurt door team;
  • Regie: zie Olipedia;
  • Noodzakelijk-nuttig-leuk: opstap voor vervolg om te komen tot taakverdeling tussen team en broers/zussen/familienetwerk;
  • Olivier 2025: levert nuttige informatie op over noodzakelijke begeleiding van bewoners en verdeling daarvan in de toekomst. Moet worden uitgediept;
  • Nalatenschap: geeft ouders nuttige informatie over testamenten (executeur) en levenstestamenten (gevolmachtigde), bewindvoering en mentorschap. Voorstel om in IP oid contactinfo van de desbetreffende actors op te nemen.

 

Aan te pakken onderwerpen

In het voorgaande staan al een aantal op te pakken activiteiten.

 • Opstellen zorgtestament in zorgdriehoek. Daarbij alvast een idee ontwikkelen hoe de zorg er in de toekomst uit kan gaan zien inclusief de verdeling over team en familie/netwerk. Starten met een paar ‘voorlopers’;
 • Bestuur Stichting maakt concept hoe de invulling van collectieve taken er uit kan gaan zien;
 • Enquête opstellen voor broers en zussen naar inzet en interesse;
 • Betrekken (van broers en zussen bij Olivier: organiseren van (al bestaande) activiteiten, met broer/zus IP gesprek voeren, broers/zussendag, administratie voor broer/zus overnemen, betrekken bij thema/werkgroep of Familieraad e.d.. Aandachtspunt is, dat broers en zussen elkaar beter leren kennen, wat noodzakelijk is voor toekomstige samenwerking. Zij hebben nog onvoldoende beeld wat de (collectieve) zorg en activiteiten bij Olivier inhouden;
 • Beter betrekken Team bij toekomstbestendigheid Olivier;
 • Actualiseren lijst ‘Wie (van team en van ouders) doet wat bij Olivier’.

 

Status: stand van zaken dd. mei 2019

Vereniging Olivier

Doel van de Vereniging Olivier

Vereniging Olivier activeert interne activiteiten en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers. Mensen met een beperking wordt het niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de maatschappij. Vooral daarom zet de Vereniging Olivier zich op verschillende manieren in om de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij te bevorderen.

Voor de Olivierbewoners wordt samen met ASVZ bekeken op welke manier zij hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)activiteiten en hobby’s zoveel mogelijk kunnen verrichten in de eigen omgeving. Bewoners zijn zo actief in het verzorgingstehuis, doen mee aan avondvierdaagse, tentoonstellingen, dorpskwis en WiekentKunst, en ze sporten bij de lokale sportschool. De ouders van Olivier dragen constructief bij aan het dorpsgebeuren. In samenwerking met diverse organisaties en partijen wordt met regelmaat een open dag georganiseerd om de verbondenheid te vergroten.

Olivier heeft verder contact met diverse organisaties en initiatieven zoals Per Saldo, Wooninitiatieven Breda, Naar Keuze e.d. in heel Nederland. Daarbij ondersteunt zij in woord en daad nieuwe initiatieven in het domein van zorg en wonen door het delen van verworven kennis en expertise. Het kan daarbij gaan om beleidsontwikkelingen op het terrein van gehandicaptenzorg, veranderingen in de wetgeving waar wooninitiatieven mee te maken krijgen, praktische hulp bij het verwerven van sponsorgelden, adviezen bij het opstellen van een exploitatieplan of contracten met een zorgaanbieder of wooncorporatie.

Statuten

De Vereniging Olivier heeft leden die het bestuur benoemen. Leden kunnen zijn ouders, broers, zussen en hun kinderen. In 2008 vielen lidmaatschap van de Vereniging en lidmaatschap van de Raad van Belanghebbenden praktisch samen, maar in de toekomst zal dat veranderen. Leden van de Vereniging betalen contributie. De hoogte daarvan wordt door de leden van de Vereniging bepaald. Het bestuur bestaat minimaal uit 3, maximaal uit 7 leden. Het bestuur van de Vereniging mag zich niet voor derden borg stellen, mag ook geen panden kopen etc. Een algemene ledenvergadering moeten minstens 1 x per jaar plaatsvinden of zo vaak als 1/10 deel van de leden dat wenst. Om te voorkomen dat het hele bestuur tegelijkertijd aftreedt, is het verstandig een rooster van aftreden vast te stellen.
De Vereniging heeft (nog) geen huishoudelijk reglement.

ANBI status

De Vereniging Olivier heeft de ANBI status: Algemeen Nut Bevorderende Instelling waardoor een gift aftrekbaar is van de belasting. Een ANBI instelling zet zich voor minstens 90 % in voor het algemeen belang (zie onder ‘doel Vereniging’), heeft geen winstoogmerk, de bij de instelling betrokken mensen voldoen aan integriteitseisen, het eigen vermogen mag niet meer zijn dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling, de instelling heeft een actueel beleidsplan.

De Vereniging Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17219137.
Ook Vereniging Olivier kent een Verklaring Omtrent het Gedrag als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

Status:

 • Behandeld in de Bijeenkomst Olivier wooninitiatief van 26 november 2007 en in de eerste vergadering van de Raad van Belanghebbenden van 28 januari 2008 punt 5.
 • De statuten zijn van 15 januari 2008.
 • Deze tekst voor de Olipedia is door bestuur vereniging begin 2019 akkoord verklaard.

Visie en organisatie

De visie op en organisatie van het ouderinitiatief Olivier is steeds in ontwikkeling. In de loop van de tijd zijn er verschillende notitie’s over geschreven die her en der genoemd worden.  Achtereenvolgens gaat het om de volgende notitie’s:

 • de ‘visie op zorg en wonen van Ouderinitiatief’ van 2007;
 • de Financiële nota van 2009;
 • de notitie ‘Visie en organisatie’ van 2015;
 • de Olipedia gestart in 2018;
 • de notitie ‘Visie en organisatie’ van 2018.

De eerste visie van Olivier stamt van begin 2007: ‘Visie op zorg en wonen van Ouderinitiatief Olivier’. Die visie van 2 pagina’s had als doel om de ideeën van de toenmalige deelnemers aan Olivier om te smeden tot een eenheid. Dat beeld is daarna gebruikt om Olivier verder op te bouwen. De onderwerpen van deze visie zijn:

 • het bieden van een beschermende woonomgeving met een huiselijke sfeer, waarin bewoners gelukkig kunnen zijn;
 • uitgangspunten waar de woonvorm aan moet voldoen om op den duur zelfvoorzienend te zijn;
 • uitgangspunten voor de keuze van bewoners waaronder een gedifferentieerde samenstelling van de groep bewoners;
 • de keuze voor het soort woning en de woonomgeving in de streek globaal ten zuiden van Tilburg;
 • de wensen voor het zorgaanbod en begeleiding door een klein team ‘met hart voor de zaak’;
 • de organisatie en de vorm van regie, ook nadat ouders zelf daartoe niet meer in staat zijn.

Status: vastgesteld op 15 januari 2007 in de voorloper van de Raad van Belanghebbenden, vanaf 27 juni 2019 Familieraad.

 

Bij de verdere uitwerking van het project Olivier zijn de vervolgafspraken en de financiële vertaling daarvan beschreven in de interne ‘Financiële Nota’ van juli 2009.  Deze notitie had als doel om een overzicht te krijgen van de jaarlijkse kosten van Olivier, de bijbehorende financieringsstromen en de uitgangspunten die dat mogelijk maken. Tot die uitgangspunten behoren contracten, afspraken met ouders over de financiën en PGB bijdragen. Geconstateerd wordt in paragraaf 2, dat deze nota niet vrijblijvend is. Daarom hebben alle ouders en de niet onder bewind staande bewoners deze nota in de zomer van 2009 voor akkoord ondertekend.

Status: vastgesteld door Raad van Belanghebbenden op 29 juni 2009 agendapunt 4.

Olivier kreeg steeds vaster vorm. De visie van 2007 met de (financiële) uitwerking van 2009 had een veel concreter vertaling gekregen. Overigens bleken veel uitgangspunten in beide stukken hun waarde te hebben behouden. Ook was er behoefte aan een notitie waarmee we de Olivier organisatie aan buitenstaanders duidelijk kunnen presenteren. Dat heeft er al met al toe geleid dat in 2015 de notitie ‘Olivier, visie en organisatie’ is geschreven om de Olivier organisatie en uitgangspunten duidelijk te formuleren. Daarom ook wordt deze notitie sedert 2015 door nieuwe bewoners en hun ouders ondertekend voor akkoord, dat zij instemmen met alle uitgangspunten van Olivier.

Status: vastgesteld door bestuur Stichting Olivier op 14 augustus 2015, behandeling en bijstelling in Raad van Belanghebbenden van 15 oktober 2015

In 2017 heeft de Stuurgroep ‘Toekomst’ een begin gemaakt met het systematisch op een rij zetten van de afspraken, uitgangspunten en achtergronden die in de loop van al die jaren voor Olivier zijn gemaakt. Al deze bouwstenen worden op de interne website van Olivier geplaatst onder de naam Olipedia. Deze Olipedia is daarmee een uitwerking van de notitie ‘Olivier Visie en Organisatie’. In de Olipedia zijn ook de actuele afspraken uit de Financiële Nota weergegeven.

In 2023 is de notitie Olivier Visie en Organisatie uit 2015 is geactualiseerd. De uitgangspunten zijn hetzelfde gebleven, wetgeving en voortschrijdend inzicht rechtvaardigen deze aanpassing.

Olivier, visie en organisatie, 2023

Status: vastgesteld door de Familieraad op 7 september 2023.

Documenten die als bijlagen vermeld worden in de notitie visie en organisatie 2023:
1. Statuten en reglementen
 1.1. Statuten Stichting Olivier
 1.2. Statuten Vereniging Olivier
 1.3. Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier
 1.4. Huisregels
2. Contracten
 2.1. Individueel zorgcontract  +  toelichting
 2.2. Dienstverleningsovereenkomst tussen Olivier en ASVZ + aanvullend
  - Overeenkomst financiele aspecten + addendum
  - AVG Overeenkomst verplichtingen t.a.v. gegevensverwerking
 2.3. Individuele huurovereenkomst
 2.4. Overeenkomst van huur en verhuur tussen Olivier en Stromenland (nu Leystromen)
 2.5. Overeenkomst gezamenlijke huishouding
3. Afspraken bij vertrek en bij de komst van een nieuwe bewoner
 3.1. Verhuisprotocol
 3.2. Profielschets nieuwe bewoner
 3.3. Intentieverklaring
4. Informatie zorgwet- en regelgeving, instanties en begrippen
5. Kwaliteitseisen IGJ
naar boven ↑
© 2009-2020 Copyright Stichting Olivier Moergestel en Vereniging Olivier Moergestel
alt_tekst  Site Ontwerp Rachel & co   alt_tekst